Vad är det för skillnad på direkta och indirekta kostnader?

Vad är det för skillnad på direkta och indirekta kostnader?

Vad är det för skillnad på direkta och indirekta kostnader?

Stödverksamhet (indirekt kostnad) är således sådan verksamhet som gagnar hela institutionen, ofta institutionens centrala administration. Direkt kostnad är däremot kostnader som kan hänföras till en eller ett fåtal kostnadsbärare (projekt) och ska belasta denna/dessa kostnadsbärare.

Vilket av följande är exempel på en typisk indirekt kostnad i projekt?

Exempel på arbetsuppgifter inom ovan nämnda roller/uppdrag som är verksamhetsstöd och därmed en indirekt kostnad är chefskap (arbetsledning, budgetarbete, arbetsmiljöfrågor och personalfrågor inkl rekrytering), tjänsteplanering, studieplanering, validering, studentrekrytering och disciplinärenden.

Är direkt lön en fast kostnad?

Direkta kostnader Korta förklaringen: En direkt kostnad är en kostnad som direkt går att knyta an till en specifik tjänst eller vara. Långa förklaringen: Direkta kostnader är kostnader som aldrig skulle uppkommit om inte en försäljning ägt rum, men kan också vara direkta löner eller tillverkningskostnader.

Vad är en normal Overheadkostnad?

Material som inte säljs direkt till kunden utan används i företaget, räknas som en indirekt kostnad och sorteras in under overheadkostnaderna. Vid sidan om de direkta produktionskostnaderna har en entreprenör också indirekta kostnader, gemensamma för hela företaget. Sådana kostnader kallar man för overheadkostnader.

Vilka kostnader är rörliga?

Rörliga kostnader varierar med ändrad verksamhetsvolym, till exempel kostnader för materialinköp. Men fasta kostnader påverkas inte av förändrad verksamhetsvolym, till exempel lokalhyror. Med verksamhetsvolym menas antal tillverkade enheter, antal sålda varor, antal kursdeltagare eller liknande.

Relaterade inlägg: