Hur påverkar transporter växthuseffekten?

Hur påverkar transporter växthuseffekten?

Hur påverkar transporter växthuseffekten?

Transporterna har stor påverkan på klimatet genom utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. För att minska transporternas klimatpåverkan krävs en omställning som står på tre ben. Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen.

Hur stor del av utsläppen står transporter för?

Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 21 procent. Huvuddelen av växthusgaserna från transportsektorn kommer från vägtrafiken, där utsläpp från personbilar och tunga fordon dominerar.

Hur påverkar bilens avgaser miljön?

Bilarna släpper ut ämnen som försurar mark och vatten och det leder till övergödning av sjöar och hav. Avgaserna från trafiken bildar ozon som irriterar våra lungor och luftvägar. De innehåller även rester från bränslet i form av partiklar och kolväten som leder till allvarliga hälsoproblem.

Hur många procent av koldioxidutsläppen står fordon för?

Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 21 procent. Huvuddelen av växthusgaserna från transportsektorn kommer från vägtrafiken, där utsläpp från personbilar och tunga fordon dominerar.

Hur påverkar stålet miljön?

Stålverkens kvantitativt största utsläpp till luft är koldioxid (CO2). Koldioxidutsläppen kommer framför allt från järnmalmsreduktionen som sker i masugnar och järnsvampverk och utsläppen följer därför huvudsakligen produktionen av malmbaserat stål. Utsläpp kommer också från användningen av fossil energi i t.

Relaterade inlägg: