Varför har vi tröskelvärden?

Varför har vi tröskelvärden?

Varför har vi tröskelvärden?

Tröskelvärdena, som bestäms av EU och revideras vartannat år, ligger också till grund för den så kallade direktupphandlingsgränsen, det vill säga gränsen för hur stora inköp en upphandlande myndighet eller enhet får göra enligt lagen utan att behöva ta in anbud från flera leverantörer.

Vad är förhandlat förfarande?

Förhandlat förfarande är ett förfarande där den upphandlande myndigheten eller enheten bjuder in utvalda leverantörer att förhandla om förbättringar i deras anbud.

Vad menas med tröskelvärden?

Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör vilka regler en upphandling ska följa, de direktivstyrda förfarandena över tröskelvärdena eller de nationella förfarandena under tröskelvärdena. Europeiska kommissionen beslutar om tröskelvärdena.

I vilka upphandlingsförfaranden får vi förhandla?

Vid upphandlingar över tröskelvärdena i LUF får ni alltid tillämpa öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering eller konkurrenspräglad dialog. I vissa fall får innovationspartnerskap tillämpas. Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får tillämpas under vissa givna förutsättningar.

Vad menas med Luk?

Lagen om upphandling av koncessioner, LUK, gäller för upphandling av tjänster eller byggentreprenader vid tilldelning av en så kallad koncession. Det finns byggkoncessioner eller tjänstekoncessioner.

Hur går en direktupphandling till?

Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det gör direktupphandling till en enkel process utan krav på annonsering eller anbud i visst format. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är om det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen.

Relaterade inlägg: