Vad är Differentieringsfrågan?

Vad är Differentieringsfrågan?

Vad är Differentieringsfrågan?

Denna fråga som nu blev aktuell kom att hädanefter rymmas under begreppet differentieringsfrågan. Frågan hade ingen färdig lösning, men det fanns möjliga vägar att gå. Antingen valde man att tidigt differentiera (dela upp) eleverna, eller så lät man en differentiering ske senare.

Vad är ett Parallellskolesystem?

Parallellskola är ett skolsystem där flera skolformer med olika inriktning bedrivs parallellt. Speciellt syftar det på att folkskolan och läroverken i Sverige efter 1842 existerade parallellt.

Vad är en bottenskola?

Med bottenskola avser i ett parallellskolsystem den skolform som utgör grunden för vidare skolgång i eventuella övriga skolformer.

När upphörde parallellskolesystemet?

I Sverige rådde ett parallellskolesystem från 1842 fram till i princip 1962.

När avvecklades parallellskolesystemet?

År 1962 implementerades den för alla svenska barn gemensamma grundskolan och parallellskolesystemet med bland annat realskola avvecklades därmed successivt. Lgr 62 blev grundskolans första läroplan.

Vad är parallella skolsystem?

Parallellskola är ett skolsystem där flera skolformer med olika inriktning bedrivs parallellt. Motsatsen till detta kallas enhetsskola.

Vad innebär det att se skolans framväxt som ett socialpolitiskt snarare än ett utbildningspolitiskt projekt?

Vad innebär det att se skolans framväxt som ett socialpolitiskt snarare än ett utbildningspolitiskt projekt? Ses som ett större sammanhang. Ett socialpolitiskt projekt. Mer fokus på utbildning än utbildning.

Relaterade inlägg: