Vad säger läroplanen om värdegrund?

Vad säger läroplanen om värdegrund?

Vad säger läroplanen om värdegrund?

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Vilken ideologi knyts till vilken samhällsklass?

Vilken ideologi knyts till vilken samhällsklass, och varför? Nationalism är en uppfattning om hur staten bör överväga det, på ett något mer obligatoriskt sätt. Den har sina rötter i 1800-talets krig och revolutioner i bland annat USA och Frankrike.

Vilken kunskapssyn framträder i Lgr 11?

Den nu rådande Lgr11 består av tre delar, Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och riktlinjer samt Kursplaner. I boken Kunskapssyn och pedagogiken går fyra vetenskapspersoner till storms över dagens postmoderna skolsystem. De frågar sig: Varför skolan slutat leverera och hur det kan åtgärdas.

Vad säger läroplanen om förskolans värdegrund?

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.

Hur ser de konservativa på arbetarklassens krav på förändring av samhället under industriella revolutionen?

Konservatismens rötter går tillbaka till franska revolutionen och de adelsmän som ville behålla sina privilegier. De konservativa ansåg att det var dumt att ändra samhället utan att ha en tydlig idé över vad som skulle komma istället. De konservativa hade alltid haft makten och det var något de kämpade för att behålla.

Vad har ideologierna för betydelse idag?

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser ut som det gör, hur samhället bör se ut och hur man ska förändra det. Begreppet används många gånger synonymt med världsåskådning.

Relaterade inlägg: