Vad innebär skogsnäringens sektorsansvar?

Vad innebär skogsnäringens sektorsansvar?

Vad innebär skogsnäringens sektorsansvar?

Den svenska skogspolitiken och skogsbrukets sektorsansvar Det är skogsnäringens ansvar att medverka till en ekologisk anpassning av sin verksamhet i syfte att uppfylla miljömålen.

Är det tillåtet att röja i en nyckelbiotop?

Det finns inget lagligt skydd för nyckelbiotoper, varken i Skogsvårdslagen eller MI eller i annan lagstiftning. På skogsmark så är "pågående markanvändning" skogsbruk, dvs. produktion och avverkning av virke.

Vilka skogsområden står utan träd i skogen?

  • Kalhyggen i området som tillfälligt står utan träd inräknas i skogen. De största skogsområdena på jorden utgörs idag av de tropiska regnskogarna, och tajgan i de tempererade regionerna. I varje klimatzon krävs ett särskilt mått av nederbörd, nödvändig för skogens existens.

Vad är skogsvetenskap?

  • Skogar tar upp och binder stora mängder koldioxid och produktionen av syre är en viktig förutsättning för djurens existens. Skogen har också en viktig ekonomisk betydelse för människan. Skogsbruk bedrivs över hela världen och den skogliga kunskapen sammanfattas i begreppet skogsvetenskap.

Vad är skog för människor och djur?

  • Skogar är viktiga för människor, djur och livet på jorden. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen liksom andra organismer som har anknytning till träden och marken. Begreppet skog är synnerligen svårdefinierat. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations definition av skog är ofta citerad.

Vad är typen av skog i Sverige?

  • Typen av skog varierar. Den svenska skogen består av cirka 75 % kulturskog och knappt 25% naturskog. I söder är lövskog relativt sett vanligare, medan mellersta och norra Sverige helt domineras av barrskog bestående av gran - och tallbestånd.

Relaterade inlägg: