Vad är hälsa WHO?

Vad är hälsa WHO?

Vad är hälsa WHO?

Det övergripande målet för Världshälsoorganisa- tionen, WHO (World Health Organisation), är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. Hälsa definieras som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom.

Vad är hälsa ur samhällets perspektiv?

En god folkhälsa innebär att hälsan är så god och så jämlikt fördelad som möjligt mellan olika grupper i samhället. Hälsan i befolkningen formas genom ett samspel av faktorer – från ärftliga faktorer som individen själv bär på till levnadsvanor, livsvillkor och levnadsförhållanden.

Hur ser hälsan ut i samhället?

Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, till exempel kvinnor och män eller olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Detta påverkar risken för både smittsamma och icke smittsamma sjukdomar.

Vad räknas som en sjukdom?

Sjukdom är ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Med sjukdom avses i första hand ett förhållande som sätter normala funktioner ur spel och som kan vara dödligt, men också mer allmänt ett diagnostiserat lidande.

Hur uttrycker vi sjukdom?

Patientens föreställningar om orsaker till sjukdom [4] Livsstil, beteende, personlighet, bakterier, ärftlighet/gener, kroppskonstitution, organfunktion. Kemiska eller naturliga substanser som droger, miljöfaktorer som gifter, rök och föroreningar. Klimat, inverkan av sol, måne och planeter.

Vad är hälsa och livsstil?

Ordet levnadsvanor används ofta inom sjukvården och har i allt större utsträckning ersatt ordet livsstil när vi inom folkhälsoområdet pratar hälsa. Levnadsvanor är smalare begrepp än livsstil och inkluderar exempelvis fysisk aktivitet och rörelse, kost, sömn, stress och återhämtning samt alkohol och tobak.

Relaterade inlägg: