Vilka rättskällor känner du till?

Vilka rättskällor känner du till?

Vilka rättskällor känner du till?

Rättskällor kan enkelt uttryckt sägas vara de olika källor som leder dig fram till vad som är gällande rätt. Till de viktigaste hör lagar och andra författningar, förarbeten och rättspraxis.

Vilka är Sveriges fyra grundlagar och vad skiljer dessa från övriga lagar?

Sveriges författning består av fyra grundlagar: regeringsformen tryckfrihetsförordningen yttrandefrihetsgrundlagen successionsordningen. Grundlagarna räknas till den högsta nivån av lagar och inga andra lagar får motsäga dem. Grund lagarna ska skydda demokratin och är därför svå rare att ändra än andra lagar.

Vilka typer av lagar finns i Sverige?

Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom finns riksdagsordningen, som är ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag.

Vilka olika rättskällor finns det i vilken ordning tar domstolen hänsyn till dem?

En vanlig indelning i Sverige är att rättskällorna rangordnas i följande ordning:

  • Författningar (lagar med mera)
  • Förarbeten (till exempel propositioner)
  • Rättspraxis (prejudikat)
  • Doktrin (juridisk litteratur)
  • Övrigt (bland annat sedvänja)

Vad är det för skillnad på en grundlag och en vanlig lag?

Skillnad mellan grundlag och vanlig lag En vanlig lag går i vanliga fall att besluta om genom ett enda beslut. Det är inte fallet beträffande grundlag. När en grundlag ska ändras eller införas brukar det krävas att beslut sker vid två riksdagsbeslut, där det dessutom sker ett val mellan besluten.

Hur många lagar har vi i Sverige?

Svensk lag är den minst omfattande lagboken bestående av 450 lagar. Sveriges Lagar Studentlitteratur AB, tidigare utgivare: Karnov Group.

Relaterade inlägg: