Vilka effekter på människor kan luftföroreningar ha?

Vilka effekter på människor kan luftföroreningar ha?

Vilka effekter på människor kan luftföroreningar ha?

Luftföroreningarna påverkar både människors hälsa och miljön. De är kopplade till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar. Svenska studier uppskattar att luftföroreningar orsakar cirka 7 600 förtida dödsfall per år i Sverige.

Vad gör kväveoxid med miljön?

Kväveoxider är giftiga och irriterar luftvägarna och slemhinnor. Tillsammans med organiska föreningar och solljus medverkar kväveoxider till bildandet av marknära ozon. Nedfall av kväveföroreningar, både kväveoxider och ammoniak, leder till försurning och övergödning av mark och vatten.

Hur påverkar partiklar vår hälsa?

Hos vuxna ökar exponering för partiklar risken både att drabbas av och att dö i sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar. Hjärtinfarkt, stroke och lungcancer utgör exempel på hälsoeffekter som kan knytas till exponering för luftföroreningspartiklar i tätorter.

Vad kan det finnas för skadliga partiklar i luften?

Vår inomhusluft är i genomsnitt fem gånger så förorenad som vår utomhusluft. Inomhusluften är fylld av partiklar så som pollen, allergener, mögel, mikroplaster, avgaser, stoft från vägbanor och byggen, rök, föroreningar från industrier och trafik, matos, gaser från impregnering, färger, elapparater, koldioxid etc.

Vad händer med kväveoxider i atmosfären?

Begreppet kväveoxider innefattar både kvävemonoxid, NO, och kvävedioxid, NO2. Kväveoxider har negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorganen. Främst hos känsliga personer med till exempel astma. Kväveoxider bidrar också till övergödning och försurning av skog, mark och vatten.

Relaterade inlägg: