Vad är didaktiskt verktyg?

Vad är didaktiskt verktyg?

Vad är didaktiskt verktyg?

Det finns många olika didaktiska verktyg men i denna studie uppmärksammas iPads, datorer, interaktiva skrivtavlor samt laborativt material. I detta avsnitt presenteras en kortfattad historisk bakgrund till användandet av laborativt material samt digitala verktyg.

Vad är lärarens didaktiska val?

Hur människor lär kan aldrig begränsas till en fråga enbart om teknik eller metod. Det finns många olika sätt läraren kan välja i utformningen av sin undervisning och hur lärare väljer att lära ut är bland annat beroende av den utbildning man gått, ens sociala och kulturella bakgrund och den kultur som råder på skolan.

Vilka tre didaktiska frågor ska läraren ställa sig gällande sin undervisning?

Inom didaktisk forskning och i lärares dagliga arbete står undervisning i fokus. Båda yrkesprofessioner, forskare och lärare, använder sig i grunden av tre övergripande frågor: Vad ska vi undervisa om? Hur ska undervisningen ske? Varför ska vi undervisa om ett visst innehåll på ett visst sätt?

Vad menas med förskoledidaktik?

Förskoledidaktik är ämnet för dig som vill arbeta med frågor som rör förskola eller barn i förskoleåldern. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som fokuserar på små barns livsvillkor, språk, lek, utveckling och lärande.

Vilka är de didaktiska frågorna?

De klassiska frågorna inom didaktiken är vad, hur och varför.

  • Till vad-frågan hör vad vi ska undervisa om, alltså innehållet i undervisningen och målet med undervisningen.
  • Varför-frågan syftar på resonemang om varför vi ska välja just detta innehåll och hur elever kan motiveras att lära sig det.

Vad är skillnaden mellan didaktik och metodik?

Metodik ersattes med didaktik, det vill säga undervisning och lärande på vetenskaplig grund. Beslutet att återinföra metodiken syns som ett tecken på att det inte blivit så bra efter de senaste lärarutbildningsreformerna. Det ser också ut som ett olycksfall i arbetet. Metodik valdes istället för didaktik.

Vad är didaktiska frågor?

De klassiska frågorna inom didaktiken är vad, hur och varför. Till vad-frågan hör vad vi ska undervisa om, alltså innehållet i undervisningen och målet med undervisningen. Varför-frågan syftar på resonemang om varför vi ska välja just detta innehåll och hur elever kan motiveras att lära sig det.

Vad är spontan undervisning?

Undervisning i förskolan ska ske likväl planerat som spontant och innebär att pedagogerna ska fånga upp det som barnet visar intresse för och styra det mot läroplansmålen (Lpfö 2018).

Vad är didaktik och metodik?

Metodik ersattes med didaktik, det vill säga undervisning och lärande på vetenskaplig grund. Beslutet att återinföra metodiken syns som ett tecken på att det inte blivit så bra efter de senaste lärarutbildningsreformerna. Det ser också ut som ett olycksfall i arbetet. Metodik valdes istället för didaktik.

Relaterade inlägg: