Vilka är dom viktigaste lagarna som styr vård och omsorgsarbetet?

Vilka är dom viktigaste lagarna som styr vård och omsorgsarbetet?

Vilka är dom viktigaste lagarna som styr vård och omsorgsarbetet?

Lagstiftning

  • Hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag. ...
  • Tandvårdslagen. ...
  • Patientlagen. ...
  • Patientsäkerhetslagen. ...
  • Patientdatalagen. ...
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd med mera. ...
  • Vårdgivarens skyldigheter. ...
  • Fast vårdkontakt och individuell planering.

Hur är den fysiska arbetsmiljön för sjuksköterskor?

Påfrestande fysisk belastning Det är vanligt att vårdpersonal måste arbeta i påfrestande arbetsställningar under långa perioder, särskilt när det är viktigt att se bra som vid såromläggning, tandvård och operation. Det förekommer även långvarigt sittande framför bildskärmar.

Vad står det i HSL 16 kap 4?

16 kap. Samverkan mellan huvudmännen. 1 § Regionen ska till kommunerna inom regionen avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §.

Vilka lagar styr palliativ vård?

Det finns inte någon lagstiftning som specifikt berör vården i livets slutskede. Socialstyrelsen har dock gett ut allmänna råd – Livsuppehållande åtgärder i livets slutskede (1992:2). De bygger på de etiska principerna om självbestämmande, att göra gott, att inte skada och att vara rättvis.

Vilka lagar styr dokumentationen inom vård och omsorg?

1.2 Omvårdnadsdokumentation I patientjournalen skall en systematisk och noggrann omvårdnadsdokumentation finnas som en förutsättning för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring inom omvårdnad (Udén 1994).

Vilken är den fysiska arbetsmiljön?

Den fysiska arbetsmiljön handlar om lokaler och arbetsredskap som till exempel skrivbord och stolar, datorer, värme, utrymme, ventilation och buller. På Suntarbetsliv finns stöd och verktyg för dig som är chef.

Vad är en vårdskada enligt patientsäkerhetslagen 2010 659 )?

5 § Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Vilken lag är det som styr rapportering och dokumentering inom hälso- och sjukvården?

Lagar som styr journalföring och informationshantering inom hälso- och sjukvård. Patientdatalagen SFS 2008:355. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40. Patientlag 2014:821.

Relaterade inlägg: