Vad är revisionsarbete?

Vad är revisionsarbete?

Vad är revisionsarbete?

Det innebär bland annat att gå igenom och kontrollera räkenskaperna, kontrollera hur ekonomiska handlingar förvaras och hur styrelsen skött den ekonomiska förvaltningen. Revisionen bidrar därmed till ett säkert ekonomiarbete och en sund ekonomi.

Vem utser huvudansvarig revisor?

För varje revisionsuppdrag ska bolaget utse en godkänd eller auktoriserad revisor som blir huvudansvarig revisor för uppdraget. I de fall där det skulle ha krävts en auktoriserad revisor om en fysisk person hade valts, måste även den huvudansvarige revisorn vara auktoriserad.

Hur ofta får företag revision?

För företag som måste ha revisor ska det stå i bolagsordningen hur många revisorer som kan väljas. Tiden för revisorns uppdrag är ett år. Den kan vara längre men får inte vara längre än fyra år.

Vad revision?

Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning.” företags redovisning och förvaltning behöver man som revisor kunskaper inom redovisning, juridik och beskattning.

Hur ofta får man revision?

För företag som måste ha revisor ska det stå i bolagsordningen hur många revisorer som kan väljas. Tiden för revisorns uppdrag är ett år. Den kan vara längre men får inte vara längre än fyra år.

Vem måste ha revisor?

Ett privat aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Vilka bolag behöver inte ha revisor?

Vilka aktiebolag kan välja bort revisor?

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Hur vanligt är det med skatterevision?

För det enskilda företaget är det inte vanligt att bli föremål för en skatterevision, men under ett företags livstid är det sannolikt att det händer en elller ett par gånger.

Hur ofta granskar Skatteverket?

Du har alltid rätt att begära så kallad omprövning (och du har hela sex år på dig). Det betyder att du begär att Skatteverket bedömer frågan en gång till. Om du har nya uppgifter eller underlag ökar chansen att beslutet ändras.

Relaterade inlägg: