Vad är ett Nätverkshem?

Vad är ett Nätverkshem?

Vad är ett Nätverkshem?

Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet. Ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran benämns jourhem i lagen.

Vad är Nätverksplacering?

När ett barn placeras utanför det egna hemmet är det viktigt att ta hänsyn till barnets behov av att få behålla tryggheten i invanda förhållanden och kontakten med sitt ursprung och sitt naturliga nätverk. En placering i ett nätverkshem, en så kallad nätverksplacering, kan då vara ett alternativ.

Vilken betydelse har det om en släkting vill ta emot ett barn inför en placering?

Enligt den systematiska översiktens 102 jämförande studier från nio länder gynnas barn av att placeras i släktinghem jämfört med vanliga familjehem vad gäller beteendeutveckling, psykisk hälsa, välbefinnande och stabilitet i placeringen.

Vad är ett förstärkt familjehem?

Som förstärkt familjehem tar du emot ett barn med extra stora behov. För att bli förstärkt familjehem ska du ha varit familjehem tidigare eller ha erfarenhet av att arbeta professionellt med vård och behandling av barn och unga. Eftersom uppdraget är tyngre får du tätare handledning och högre arvode.

Vad ska ingår i Omkostnadsersättning familjehem?

Exempel på sådana kostnader är barn-/skolbarnomsorgsavgift, kostnader för umgängesresor till föräldrar eller andra närstående, specialkost, glasögon eller linser, kostsamma fritidsaktiviteter, semesterresor samt eventuella avgifter för färdtjänst.

Vad är sol socialtjänstlagen?

Socialtjänstlagen handlar om vilken hjälp du kan få från din kommun i form av ekonomiskt bistånd eller annan vård och omsorg. Du som har svårt att få dina behov tillgodosedda i dagliga livet och inte kan få dem tillgodosedda på något annat sätt har rätt till stöd av samhället.

Hur fungerar ett familjehem?

Som familjehem tar man emot barn, ungdomar eller vuxna som behöver bo i en annan familj under en kortare eller längre tid. Ett av målen man som familjehemsförälder arbetar för när det gäller placerade barn och unga, är att barnen i slutänden ska återförenas, om det är möjligt, med sina biologiska familjer.

Vad är ersättningen som familjehem?

Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 6 620 kr och den högsta 14 854 kr. Alla barn och uppdrag är olika därför finns det olika nivåer på ersättningen.

Är Omkostnadsersättning skattepliktig?

Som familjehem kan du få två typer av ersättning, ett arvode och en omkostnadsersättning. Du ska redovisa båda ersättningarna i din inkomstdeklaration, men omkostnadsersättningen kan du få göra avdrag för. Däremot kan du inte göra avdrag för andra kostnader än de som du har fått omkostnadsersättning för.

Relaterade inlägg: