Varför ska man rena avloppsvattnet?

Varför ska man rena avloppsvattnet?

Varför ska man rena avloppsvattnet?

Att rena avloppsvattnet är viktigt för att undvika utsläpp av förorenat vatten. Förorenat avloppsvatten kan bidra till övergödning och syrebrist av våra sjöar och hav men avloppsvatten kan även utgöra en värdefull resurs.

Vart leder avlopp?

För att hantera avloppsvattnet har vi i Sverige mellan 1 2 reningsverk och totalt 101 000 km avloppsrör, vilket motsvarar två och ett halvt varv runt ekvatorn. I reningsverket tar det 10-24 timmar att rena avloppsvattnet, beroende på reningsprocess och vattenflöde.

Hur fungerar kommunalt avlopp?

Kommunala avlopp Kommunen ser till att avloppsvattnet renas i en reningsanläggning innan det skickas ut till sjöar, hav och vattendrag igen. I äldre områden kan det förekomma att spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning (kombinerat system).

Vad är det i avloppsslammet som önskvärt att återvinna?

Slammet innehåller fosfor och kväve som är bra för jorden och som minskar behovet av konstgödsel. I avloppsslam finns näringsämnen, bland annat fosfor, som bör återföras till kretsloppet i större utsträckning än idag.

Vad innehåller slam?

I avloppsslammet finns ca 2,8 procent fosfor och 4,3 procent kväve och 50 procent mullbildande ämnen och det är detta som gör att slam ses som ett intressant gödselmedel för till exempel jordbruket. Men när avloppsslam används som gödselmedel tillförs inte bara fosfor till marken utan även en kemikaliecocktail.

Vad gör man med slam?

Idag används slam oftast till jordtillverkning och växtetablering, om det används. Om reningsverket är certifierat enligt Revaq är det möjligt att använda slammet inom jordbruk. Användningsområden där slammets innehåll av näringsämnen i dag inte kan återanvändas är tätskikt för deponier och förbränning av slam.

Relaterade inlägg: