Hur bidrar de fossila bränslena till att öka på växthuseffekten?

Hur bidrar de fossila bränslena till att öka på växthuseffekten?

Hur bidrar de fossila bränslena till att öka på växthuseffekten?

Förbränning av fossila bränslen – olja, gas och kol – är den största källan till utsläpp av växthusgaser. När vi förbränner kol, gas och olja skapas nämligen stora utsläpp av koldioxid, som i sin tur leder till att jordens medeltemperatur ökar. Och det skapar klimatförändringar.

Hur lång tid har vi på oss att rädda klimatet?

Vi har lovat kraftigt minskade klimatutsläpp, energieffektivisering och att hälften av all vår energiförbrukning ska vara klimatren till år 2020. Det är 800 dagar kvar.

Hur har fossila bränslen påverkar miljön?

Miljöpåverkan från fossila bränslen Förbränning av olja, kol, torv och naturgas, så kallade fossila bränslen, är den största källan till utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider i Sverige. Utsläppen påverkar klimatet, ger upphov till försurning av skog och mark och orsakar hälsoproblem.

Vad är växthuseffekten?

  • Växthuseffekten är atmosfärens förmåga att hålla kvar strålning av energi från jordens yta. Den isolerande effekten är anledningen till att jordens temperatur är högre än vad den skulle vara utan denna effekt.

Vad innebär förbränning av växthusgaser?

  • Förbränning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), jordbruk och skogsskövling leder till ökade halter växthusgaser. De ökade halterna hinner inte tas upp av växtligheten utan hamnar utanför det naturliga kretsloppet. Koldioxid ligger i dag bakom cirka 60 procent av den totala förstärkningseffekten och metangas står för ungefär 30 procent.

Vad är utsläppen av växthusgaser?

  • Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. En fjärdel av utsläppen orsakas av avskogning, jordbruk och djurhållning.

Relaterade inlägg: