När gäller inte produktsäkerhetslagen?

När gäller inte produktsäkerhetslagen?

När gäller inte produktsäkerhetslagen?

Lagen gäller inte om det finns speciallagstiftning för en produkt. Lagen gäller inte heller varor som enbart är avsedda för yrkeslivet. Till exempel grävmaskiner och röntgenutrustning. Även sakskador och miljöskador faller utanför denna lag.

Vem har produktansvar?

Produktansvar för säkerhetsbrist har myndighet, företag eller förening som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten eller den som har importerat produkten till Europeiska unionen för att sätta den i omlopp där.

Vilka regler måste näringsidkare uppfylla vad avser en varas eller tjänsts säkerhet?

Säkra varor och tjänster 7 § Varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare skall vara säkra. 8 § En vara eller en tjänst är säker, om den vid normal eller rimligen förutsebar användning och livslängd inte för med sig någon risk för människors hälsa och säkerhet eller bara en låg risk.

Vad kan en personskada bero på?

Om du blivit skadad i trafiken, i vården eller om någon har skadat dig med vilja eller av vårdslöshet kan du ha rätt till skadestånd. Detsamma gäller om du skadar dig på grund av att till exempel kommunen inte sandat när det är ishalka eller när en butik inte varnat för nivåskillnad i golvet i en butik.

Vad gäller vid personskada?

Om du har fått en personskada till följd av ett trafikbrott eller en olycka ska du anmäla skadan direkt till ett försäkringsbolag eller till Trafikförsäkringsföreningen. Du ska inte begära ersättning för personskada i domstol om det var ett brott.

Relaterade inlägg: