Vad ingår i ämnet geografi?

Vad ingår i ämnet geografi?

Vad ingår i ämnet geografi?

Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn. Det behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid.

Har man geografi i 9 an?

I årskurs 7–9 Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Vad är ett geografiskt begrepp?

Vi lär oss innebörden av geografiska termer som skala, symboler, gradnät, topografi, tidszoner, ekvatorn och GPS. Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Vad är natur och kultur geografi?

Kulturgeografi är ett brett ämne som handlar om sambandet mellan människan och naturen. I ämnet ingår att undersöka orsakerna och konsekvenserna av mänskliga aktiviteter ur sociala, kulturella, politiska och ekonomiska perspektiv.

Vad är en Kulturgeografisk katastrof?

Kulturgeografiska katastrofer är katastrofer som orsakats av människan, som skogsskövling och miljöförstöring. Landgrabbing: När länder eller multinationella företag skaffar sig landområden i andra länder, oftast i fattiga länder, för att t. ex. bedriva jordbruk eller gruvdrift.

Vad läser man i geografi åk 9?

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

Vilka tekniska framsteg har gjort att vi kan göra exakta kartor över jorden?

  • GPS (Global Positioning System) GPS är ett koordinatsystem för satellitnavigering som påbörjades och utvecklades redan under 1970-talet av det amerikanska försvarsdepartementet. ...
  • Skalor. ...
  • Kartprojektioner.

Relaterade inlägg: