Vad innebär ett EU fördrag?

Vad innebär ett EU fördrag?

Vad innebär ett EU fördrag?

Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna.

Hur många EU fördrag finns det?

EU:s två grundfördrag är fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Vad händer om en medlemsstat i EU bryter mot avtal?

De flesta ärenden går att lösa på ett tidigt stadium, men om landet fortfarande inte uppfyller sina skyldigheter kan kommissionen överlämna ärendet till EU-domstolen. Om ett land inte har anmält åtgärder för att införliva ett direktiv kan kommissionen föreslå att domstolen utdömer böter.

Vilket är det fördrag som innebar att det tidigare EG blev EU?

1981 gick Grekland med i EG och 1987 anslöt sig Portugal och Spanien. När EU-fördraget undertecknades 1993 övergick den Europeiska gemenskapen (EG) till att bli den Europeiska unionen (EU).

Vad heter det senaste EU fördraget?

Det senaste fördraget, Lissabonfördraget, trädde i kraft den 1 december 2009. Fördraget stärker Europaparlamentet, ger nationella parlament större ansvar för fastställandet av inriktningen på EU:s politik samt ger EU:s medborgare initiativrätt i förhållande till EU:s institutioner.

Kan göra så kallad fördragsbrottstalan mot en medlemsstat som på något sätt brutit mot sina förpliktelser enligt EU-rätten?

Om medlemsstaten underlåter sig att göra detta, kan kommissionen väcka talan om fördragsbrott vid EU-domstolen. I cirka 85 procent av alla fall löser sig dock klagomålet innan det når domstol. Domstolen undersöker om medlemsstaten i fråga har brutit mot fördragen och meddelar sin dom i genomsnitt efter två år.

Vad heter den rättsakt i EU som vi är förbundna att följa?

Kallas för rättsakter Rättsakter som antas av EU:s lagstiftare, det vill säga ministerrådet och Europaparlamentet, är så kallade lagstiftningsakter. Rättsakter som till exempel EU-kommissionen antar är inte lagstiftningsakter. Alla lagar måste ha rättslig grund i EU-fördragen.

Hur hänvisar man till EU fördrag?

När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, , s. 3–10), s.

Vad har EU för makt?

EU:s makt varierar Medlemsländerna kan inte stifta egna lagar. I andra frågor får EU bara stödja medlemsländerna när de själva lagstiftar. Det gäller till exempel inom kulturpolitiken. EU-länderna bestämmer själva över frågor som enbart berör det egna landet, till exempel planering av sjukvård och skola.

När används EU stadgan?

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan stadgan) tillkännagavs 2000 och blev rättsligt bindande 2009. Stadgan är tillämplig på alla åtgärder som EU-institutionerna vidtar och medlemsstaterna ska följa stadgan när de tillämpar unionsrätten.

Relaterade inlägg: