Vad händer efter en överklagan?

Vad händer efter en överklagan?

Vad händer efter en överklagan?

Resning – om det är för sent att överklaga Men det finns en möjlighet att ändra domen ändå: att få resning. Resning betyder att en domstol tar upp fallet igen, fast det är för sent att överklaga. Du kan ansöka om resning om det har kommit fram nya uppgifter, till exempel nya bevis. Fråga en advokat om hur du ska göra.

Vad kostar det att överklaga till Högsta domstolen?

Kostar det något att överklaga? Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Hur länge har man på sig att överklaga?

Vanligtvis har man tre veckor på sig att överklaga en dom. Hur lång tid man har på sig att överklaga ska framgå i en bilaga till domen där det även finns beskrivet vad överklagan ska innehålla och var den ska skickas. Även om tiden för att överklaga har gått ut kan en part ansöka om resning.

Hur kan en överklagan se ut?

Mall för överklagan

  • Datum. Här skriver du dagens datum.
  • Till: Förvaltningsrätten i… ...
  • Kammarrätten i… Här skriver du den stad kammarrätten ligger i, som kommer att pröva ditt fall. ...
  • Klagande: Det är du som är den klagande. ...
  • Saken: Här skriver du vad du vill överklaga. ...
  • Överklagat avgörande: ...
  • Sedan skriver du: ...
  • Jag yrkar på

Vad händer om ärendet går till Högsta domstolen?

Domstolen skickar beslutet till dig Hovrättens avgörande är då det som gäller. Högsta domstolens beslut vinner omedelbart laga kraft och kan inte överklagas. Om domstolen meddelar prövningstillstånd fortsätter handläggningen av målet.

Vem betalar överklagan?

Det kostar inget att överklaga. En tilltalad kan bli skyldig att betala en del av eller hela kostnaden för försvararen och eventuellt målsägandebiträde. I tvistemål får den part som förlorar målet normalt betala båda parternas rättegångskostnader.

Vad gör man när man överklagar?

Om beslutet som ska "överklagas" innehåller en omprövningshänvisning kommer beslutande myndighet att göra en ny prövning av ärendet. Myndigheten fattar i sådant fall ett nytt beslut genom en skriftlig omprövning. Om du är missnöjd kan omprövningsbeslutet överklagas till domstol.

Hur lång tid tar det att överklaga till Högsta domstolen?

Ibland har hovrätten, sedan en tingsrätts dom eller beslut har överklagats dit, avslagit en begäran om tillstånd till målets prövning där. Ett sådant avslagsbeslut kan överklagas till Högsta domstolen.

Kan man få högre straff i hovrätten?

Kan jag få ett strängare straff i hovrätten? Om bara du överklagat kan hovrätten inte döma strängare än vad tingsrätten gjort. Har även åklagaren överklagat kan hovrätten döma både lindrigare och strängare.

Hur många fall tar hovrätten upp?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall: När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt. Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt. Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.

Relaterade inlägg: