I vilka fall kan ett testamente vara ogiltigt?

I vilka fall kan ett testamente vara ogiltigt?

I vilka fall kan ett testamente vara ogiltigt?

Det räcker att ett av följande skäl är uppfyllda: Testamentet uppfyller inte formkraven som krävs för giltighet enligt lag. Testatorn har varit obehörig att själv skriva testamente. Testatorn skrev testamentet under påverkan av psykisk sjukdom.

Måste personnumret på dem som bevittnar testamentet anges på handlingen?

Det finns alltså inget absolut krav på att personnummer ska finnas med varken på testatorer eller vittnen. I 10:2 ÄB stadgas dock att vittnena bör ange sitt yrke och bostadsadress. Denna regel finns för att det enklare ska gå att identifiera vittnena.

Får äkta makar bevittna en namnteckning?

Ingen får bevittna ett förordnande till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. [...] Vittnena till ett testamente får alltså inte vara släkt med testatorn eller testamentstagaren.

Vad kan göra att ett testamente ogiltigförklaras?

Klander av testamente För att göra gällande att ett testamente är ogiltigt kan du som arvinge klandra det inom sex månader från att du har blivit delgiven det i bestyrkt avskrift av testamentstagaren 14:4-5 ÄB. Talan väcks mot testamentstagare hos tingsrätten.

Vad innebär Bevittning?

Bevittning av underskrift „godkännande-förklaring“, arvsavstående, fullmakter) utförs i Sverige vanligtvis av en notarius publicus. En notarius publicus i regionen där man bor hittar man via Länsstyrelsens hemsida.

Vart vänder man sig för att skriva testamente?

Det viktigaste du behöver veta om testamenten på fem minuter. Familjens Jurist går bland annat igenom hur och vad du kan testamentera, vilka villkor du kan sätta och vad de olika juridiska termerna betyder. Du är alltid välkommen att ringa oss dygnet runt på 0771 87 00 87.

Hur får man reda på om det finns ett testamente?

Hur vet man om det finns ett testamente? I Sverige har vi ingen särskild reglering som anger hur testamenten ska förvaras. Dock finns det en regel där det framgår att testamentstagare ska delge testatorns arvingar testamentet genom överlämning av testamentet (14 kap 4 § ÄB).

Kan ett gift par bevittna en fullmakt?

Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer. Fullmaktshavaren får inte vara vittne. Dessutom ska vissa regler som gäller för testamentsvittnen tillämpas. Det innebär att fullmaktsgivarens make, maka eller sambo inte får vara vittne.

Vem får inte bevittna en namnteckning?

Även vittnena måste vara vid sina sinnens fulla bruk när de bevittnar testatorns namnteckning. Enligt formkraven får vittnena heller inte vara under 15 år, vara släkt med dig varken om de är föräldrar, syskon, far- eller morföräldrar, barn eller barnbarn. Det gäller även syskons partners, styvbarn och svärföräldrar.

Kan man bortse från testamente?

3 § ÄB. Som utgångspunkt så ska testamentet följas förutsatt att det har upprättats korrekt och därmed är giltigt. Om testamentet är giltigt så kan man inte frångå testamentet och istället tillämpa arvsordningen. Ett testamente kan dock jämkas av dig och dina syskon om testamentet inskränker er rätt till laglott.

Hur lång tid har man på sig att klandra ett testamente?

Om en arvinge vill att ett testamente ska göras ogiltigt kan hen väcka en så kallad klandertalan. Talan om klander av testamente ska väckas inom sex månader efter att arvingen fått del av testamentet. Talan om klander av testamente väcks vid domstol.

Relaterade inlägg: