Vad reglerades i det sk saltsjöbadsavtalet?

Vad reglerades i det sk saltsjöbadsavtalet?

Vad reglerades i det sk saltsjöbadsavtalet?

Saltsjöbadsavtalet såg till att arbetsmarknadens parter kom överens, utan att lagstiftning behövdes. Avtalet slog alltså fast en norm om att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal, utan inblandning av regeringen. Det la grunden för det som kallas ”Den svenska modellen”.

Hur lång tid tar det att genomföra en lag?

Hur lång tid utredningsarbetet får ta beror på frågans karaktär, men är sällan mindre än ett år. När utredningen är klar med sitt förslag skickar departementet ut det på remiss till myndigheter, företag och organisationer som på olika sätt påverkas av förslaget.

Vad präglar den svenska modellen?

I Sverige reglerar vi villkoren för arbetsmarknaden med lagar som ger miniminivån och sedan fylls ut med fler och bättre villkor genom kollektivavtal. Det är fackförbunden och arbetsgivarna som gemensamt kommer överens om innehållet i kollektivavtalen.

Hur påverkas samhället av den svenska modellen?

Det ger Sverige en styrka framför länder där facken är tillbakapressade/ej erkända samarbetsparter eller där politikens och juridikens makt tagit över arbetslivets utveckling. I den svenska modellen bygger ansvaret på en tillit mellan parterna om att de gemensamt bär de avtal som de förhandlat fram.

Är restriktion en lag?

Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, också kallad den tillfälligapandemilagen, gällde mellan den 8 januari 2021 och den . Lagen kom till mot bakgrund av att coronavirusets påverkan på samhället under perioder var stor.

Vad är Lagrådets funktion i lagstiftningsprocessen?

Lagrådet spelar en viktig roll i Sveriges lagstiftningsarbete. Det har främst till uppgift att granska viktiga lagförslag innan regeringen lägger fram dem för riksdagen. Men även ett riksdagsutskott kan be Lagrådet yttra sig innan riksdagen tar slutlig ställning till en lag.

Vilka personer ingår i Lagrådet och vad är Lagrådets uppgift?

Lagrådet är en svensk myndighet med uppgift att granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen. Medlemmarna består av domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Relaterade inlägg: