Kan en arbetsgivare delegera bort sitt arbetsmiljöansvar?

Kan en arbetsgivare delegera bort sitt arbetsmiljöansvar?

Kan en arbetsgivare delegera bort sitt arbetsmiljöansvar?

Man kan alltså delegera arbetsrättsligt ansvar, men inte arbetsmiljöansvar. Om det sker på ett korrekt sätt kan det få straffrättsliga konsekvenser för den chef som ansvarar för de förebyggande arbetsmiljöuppgifterna där en olycka eller sjukdom drabbar en anställd.

Vem har det övergripande ansvaret för att arbetsmiljölagstiftningen följs?

Arbetsmiljölagstiftningen riktar sig i första hand till arbetsgivaren, som ska se till att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en bra miljö att arbeta i. Arbetsgivaren har också det straffrättsliga ansvaret och är den som ska ställas till svars om något brister.

Vem har arbetsmiljöansvaret på ett arbetsställe?

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

När måste man som entreprenör ha ett skriftligt arbetstillstånd?

Vid särskild risk för brand eller explosion krävs arbetstillstånd. Innan någon utför något av de arbeten som anges nedan ska arbetsgivaren utfärda ett skriftligt arbetstillstånd. Förutom arbetsgivare har den som hyr in personal och ensamföretagare detta ansvar.

Vilka rekvisit ska vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas till ansvar för arbetsmiljöbrott?

2.3.1 Påföljder enligt brottsbalken Kapitel 3:10 § i brottsbalken behandlar arbetsmiljöbrott. Bryter någon mot arbetsmiljölagen, uppsåtligen eller av oaktsamhet, och detta leder till ohälsa och olyckfall för någon på arbetsplatsen kan denna person dömas för arbetsmiljöbrott enligt kap 3:10 §.

Relaterade inlägg: