Kan man bryta ett hyreskontrakt?

Kan man bryta ett hyreskontrakt?

Kan man bryta ett hyreskontrakt?

Du som är hyresvärd kan säga upp ett hyresavtal med de uppsägningstider som står i lagen; 12 kap 4 § jordabalken. Uppsägningen ska vara skriftlig. Du ska skriva varför du inte förlänger hyresavtalet. Den skriftliga uppsägningen ska delges hyresgästen.

Kan man säga upp hyreskontrakt innan inflytt?

En hyresgäst har alltid rätt att säga upp ett hyresavtal, lagen innehåller inget förbud mot att en hyresgäst säger upp hyresavtalet innan hyrestiden har börjat. Enligt hyreslagen har en hyresgäst alltid rätt att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.

Kan man vara två på ett hyreskontrakt?

Utgångspunkten är att det, åtminstone i teorin, är lagligt att ha flera hyreskontrakt samtidigt. Om det dock uppdagas att en hyresgäst inte använder hyresrätten i enlighet med det avsedda ändamålet kan hyresvärden i vissa fall säga upp avtalet.

Kan man ångra ett byte lägenhet?

Enligt 12 kap 35 § jordabalken får en hyresgäst överlåta sin lägenhet till någon annan genom byte till en annan lägenhet. Lägenhetsbytet får ske om hyresnämnden lämnar tillstånd eller om samtliga hyresvärdar samtycker till bytet. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt.

När har en hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet?

De vanligaste, och enligt Jordabalken, acceptabla skälen till att en hyresvärd kan säga upp en hyresgäst är, förutom att hyran inte erlagts i tid, att bostaden eller lokalen: Inte vårdats. Har använts till annat än vad den är avsedd till. Utan hyresvärdens godkännande upplåtits till tredje part.

Relaterade inlägg: