Vad händer om man bygga utan startbesked?

Vad händer om man bygga utan startbesked?

Vad händer om man bygga utan startbesked?

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan och startbesked utan att ha fått det – eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter. Du behöver också betala bygglovsavgiften i efterhand.

Vad händer om man bygger svartbygge?

Att uppföra något som kräver lov utan att det finns ett beviljat lov kallas för olovligt byggande eller svartbygge. Den som har utfört något olovligt kan bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift och om kommunens byggnadsnämnd inte kan godkänna byggnationen i efterhand kan du bli tvingad att riva den.

Hur stort får man bygga utan bygglov på landet?

Trots att du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda. Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter.

Hur mycket är en byggsanktionsavgift?

Byggsanktionsavgift tas ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen.

Vad händer om man inte följer ett bygglov?

Om byggherren vill ändra en åtgärd under byggtiden så att den inte följer det givna lovet krävs ett nytt lov för hela åtgärden. Om någon exempelvis har sökt ett bygglov för nybyggnad av garage och denne vill ändra garagets läge på tomten, måste ett nytt bygglov för nybyggnad av garage sökas.

Vad gäller vid avsteg?

Exempel på mindre avvikelse kan vara att byggnadsnämnden medger rumshöjden 1,90 meter i ett rum för personhygien där ståhöjd behövs under snedtak. I rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder och publika lokaler avsedda för människor att vistas i tillfälligt ska rumshöjden inte vara lägre än 2,10 meter.

Relaterade inlägg: