Vad gör patientnämnden?

Vad gör patientnämnden?

Vad gör patientnämnden?

Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla landsting och som kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden kan ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård.

Vad händer med ett enskilt klagomål?

IVO bedömer om klagomålet ska utredas eller inte utifrån bestämmelserna i patientsäkerhetslagen. Om IVO bedömer att klagomålet ska utredas har vi en skyldighet att snarast lämna över anmälan med eventuellt bifogade handlingar till den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet har riktats mot.

Hur anmäler man till patientnämnden?

För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga vårdpersonalen där du har fått vård. Det ska också finnas information på regionens webbplats. Du kan ringa eller skriva till patientnämnden. Patientnämnderna tar emot klagomål på hälsovård och sjukvård som drivs av regioner, eller som har avtal med regionen.

Vem jobbar på patientnämnden?

Patientnämnden-Etiska nämnden består av politiker. Kopplat till nämnden finns Patientnämndens förvaltning som sköter det dagliga operativa arbetet. Den ska hjälpa enskilda patienter med råd och stöd samt bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Vilket ansvar har hälso- och sjukvården när en patient har ett klagomål?

Av patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Även inkomna klagomål och synpunkter från patient eller närstående ska tas tillvara och utgöra underlag för identifiering av vårdskador, tillbud eller risker.

Kan man polisanmäla en läkare?

Det står er fritt att göra en polisanmälan mot läkaren, men för att anmälan ska leda vidare måste man kunna bevisa att läkaren med avsikt velat skada er mor och det verkar inte troligt.

Relaterade inlägg: