På vilka språk ska dokumentationen för en elanläggning vara utförd?

På vilka språk ska dokumentationen för en elanläggning vara utförd?

På vilka språk ska dokumentationen för en elanläggning vara utförd?

Dokumentationen skall finnas på svenska om inte något annat språk är lämpligare från elsäkerhetssynpunkt. Skötsel 10 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att arbete och normala skötselåtgärder kan utföras på ett säkert sätt.

Vem är ansvarig för att tillse att anläggningen är säker?

Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet eller lokal. Det är du som innehavare av en elanläggning som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador.

Vem kan vara Elansvarig?

Ett företag som har riktlinjer med tydliga anvisningar om hur företaget ska göra för att efterleva lagstiftningen och där berörda medarbetare vet vad som förväntas av var och en och där man följer uppefterlevnaden av riktlinjerna kan sägas vara ett företag där man har tagit sitt elansvar.

När ska man dokumentera ett arbete på en elanläggning?

När arbetet är klart När elinstallationsarbetet är klart är det viktigt att elinstallationsföretaget överlämnar dokumentation och underlag över de arbeten som utförts till dig.

Vem är ansvarig för en elanläggning i en hyreslägenhet?

Det är hyresvärden som är ansvarig för elanläggningen.

Vem ansvarar för att löpande övervaka och kontrollera att en anläggning är säker?

Det är innehavaren som ansvarar för att elanläggningen är säker. Ansvaret innebär bland annat att regelbundet kontrollera anläggningen och hålla koll på vilka lagar och regler som gäller. Innehavaren är antingen den som äger elanläggningen eller den som använder den.

Vem är ansvarig för elinstallation?

– Ansvaret för anläggningen är alltid innehavarens. Om innehavaren upphandlar en elinstallation av en entreprenör, som sedan exempelvis monterar fyra elcentraler och ett antal vägguttag, så är det enligt den nya elsäkerhetslagen entreprenörens egenkontrollprogram som gäller.

Hur ska en elinstallation dokumenteras?

När elinstallationsarbetet är klart är det viktigt att elinstallationsföretaget överlämnar dokumentation och underlag över de arbeten som utförts till dig. Dokumentationen är ett ”kvitto” på att elinstallationsarbetet uppfyller gällande regler och att installationen överensstämmer med det du beställt.

I vilken ordning ska följande moment utföras innan man kan arbeta i en elanläggning?

Elinstallationsföretaget har följande skyldigheter vid arbete på en elanläggning: ta reda på vilka förutsättningar som råder för arbetet så att utförandet blir rätt. utföra elinstallationsarbetet på rätt sätt. utföra arbetet i enlighet med företagets egenkontrollprogram.

Relaterade inlägg: