Vilka lagar begränsar yttrandefrihet?

Vilka lagar begränsar yttrandefrihet?

Vilka lagar begränsar yttrandefrihet?

Yttrandefriheten är en av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna i 2 kap. 1 § regeringsformen (RF). Friheten kan emellertid begränsas genom lag (8 kap. 1 § RF) eller i vissa fall genom förordning efter bemyndigande i lag (8 kap.

Vad innebär förbudet mot censur i TF och YGL?

Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur, som till exempel i en diktatur, får man INTE uttrycka sig fritt inom de områden som är censurerade.

Vilka begränsningar finns i den svenska yttrandefriheten?

Inskränkningarna i yttrandefriheten finns bland annat i brottsbalken, i form av förbud mot olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning, och sekretesslagen.

Vad finns det för nackdelar med yttrandefrihet?

Problemet är dock att yttrandefriheten i sig gör att det är svårt att komma åt dem som uttrycker sig hotfullt eller väldigt diskriminerande. För att ytterligare försvåra utförs mycket av mobbing och hat på nätet och av anonyma personer eller grupper.

Var går gränsen för vilka åsikter man får uttrycka?

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Vilka av följande 8 regler kan du finna i tryckfrihetsförordningen?

Innehåll:

  • 1 kap. Tryckfriheten.
  • 2 kap. Allmänna handlingars offentlighet.
  • 3 kap. Rätten till anonymitet.
  • 4 kap. Rätten att trycka skrifter.
  • 5 kap. Rätten att ge ut periodiska skrifter.
  • 6 kap. Rätten att sprida tryckta skrifter.
  • 7 kap. Tryckfrihetsbrott, meddelarbrott och anskaffarbrott.
  • 8 kap. Ansvar för tryckfrihetsbrott.

Vilka av punkterna är inte skyddade av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen?

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och kränkning?

Gränsen för yttrandefriheten dras vid brottsliga uttalanden som hets mot folkgrupp. Kränkningar avser individuella angrepp. Om en elev vänder sig direkt till en annan och säger något i stil med att ”flytta hem till ditt land igen”, är det därför något som är kränkande och skolan måste ingripa emot.

Har yttrandefriheten ingen gräns debatt?

Det finns många exempel genom historien på hur ord och uttryck om grupper av människor har bidragit till förföljelse och våld mot dessa grupper. Det är ett skäl till att det idag finns lagar som begränsar yttrandefriheten, till skydd för andras frihet.

Vad är Databasregeln?

9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de personer som har hand om ordnandet och utgivningen av en tryckt, periodisk skrift. Detta gäller även om skriften och de upplysningar som tillhandahålls enbart innehåller uppgifter om betalningsanmärkningar.

Varför finns yttrandefrihetsgrundlagen?

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Vilka konsekvenser kan yttrandefrihet få?

Att fritt uttrycka sin åsikt skapar den offentliga debatten och all samhällsförändring. Yttrandefriheten är absolut och okränkbar. Men med friheten kommer också ansvar, en måste själv ta ansvar för det en säger och skriver.

Relaterade inlägg: