Är det lag på skogsbruksplan?

Är det lag på skogsbruksplan?

Är det lag på skogsbruksplan?

Kräver lagen någon plan? Nej. Tidigare (1979 års skogsvårdslag) krävdes en skogsbruksplan eller (för mindre fastigheter) en förteckning. Sedan 1993 års reviderade lag finns inga krav på plan.

Hur ofta kan man avverka skog?

I Sverige avverkar man skogen då träden är mellan ungefär år, vid ungefär 60 i sydligaste Sverige och vid ungefär 100 från i norra Sverige. Då är det fråga om så kallad slutavverkning (också kallad föryngringsavverkning) och då avverkas alla träd så det blir ett hygge, en mer eller mindre kal yta.

Vad räknas som kalhygge?

Område som har slutavverkats (även kallat föryngringsavverkats). De flesta träd har tagits ner och efter föryngring startar en ny skogsgeneration. Kalhygge kallas också föryngringsyta. Åtgärd för att motverka försurning, där man tillför kalk för att höja skogsmarkens pH-värde.

När är man skyldig att anlägga ny skog?

Anlägga ny skog Ny skog ska du anlägga efter avverkning när markens virkesproducerande förmåga inte utnyttjas. Du måste använda beprövade metoder och trädslag som är lämpliga för platsen. Detta kan du göra genom plantering, sådd eller naturlig föryngring. Oftast behöver du markbereda innan för att få ett bra resultat.

När måste man göra Avverkningsanmälan?

Som skogsägare är du skyldig att anmäla avverkning till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan avverkningen påbörjas om området är minst 0,5 hektar.

Relaterade inlägg: