Vad innehåller Lissabonfördraget?

Vad innehåller Lissabonfördraget?

Vad innehåller Lissabonfördraget?

Lissabonfördraget, som trädde i kraft i slutet av 2009, innebar att Europaparlamentet fick större makt som lagstiftare och nu är jämställt med ministerrådet i beslut om vad EU ska göra och hur dess pengar ska användas.

Vad är syftet med Lissabonfördraget?

Genom Lissabonfördraget avskaffades pelarstrukturen, som bestod av tre ”pelare”: Europeiska gemenskaperna, Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och Polisiärt och straffrättsligt samarbete. Varje pelare utgjorde var sin juridisk person, med kapacitet att ingå avtal.

Vad innebar kol och stålgemenskapen?

Genom det upprättades Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) där sex länder (Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederländerna) gick ihop för att organisera fri rörlighet för kol och stål och frigöra tillgången till produktionskällorna.

Vad innebär Amsterdamfördraget för flyktingar?

Asyl- och invandringspolitik En av Amsterdamfördragets största förändringar rörde asyl- och invandringspolitiken. Genom fördraget överfördes dessa politikområden från den mellanstatliga tredje pelaren till den överstatliga första pelaren.

Är Amsterdam med i EU?

EU-land sedan 1958, euroland sedan 1999, Schengenland sedan 1995 och andra uppgifter om Nederländernas roll i EU.

När kom Lissabonfördraget?

Lissabonfördraget startade som ett konstitutionellt projekt i slutet av 2001 (Europeiska rådets förklaring om Europeiska unionens framtid, den s.k. Laekenförklaringen), och följdes upp 20 av Europeiska konventet, som utarbetade fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (konstitutionsfördraget) ( ...

Vad innebar den så kallade Schumanplanen?

Den franske utrikesministern Robert Schuman presenterade sin deklaration den . Den innehöll ett förslag till en europeisk kol- och stålgemenskap (EKSG) som innebar att medlemmarna skulle slå samman sin kol- och stålproduktion.

Vad bestämdes i huvudsak i Maastrichtfördraget?

TEMA Maastrichtfördraget | 1993 Till unionen tillkom nu regler om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik samt rättsliga och inrikesfrågor. Med fördraget introducerade EMU, Europeiska ombudsmannen och Regionkommittén. Maastrichtfördraget ledde också till upprättandet av pelarstrukturen.

Är rättsstaten hotad?

I flera medlemsstater förefaller rättsstaten vara under attack uppifrån. Kritiken har riktats främst mot Ungern och Polen. Inskränkningar i den akademiska friheten, civilsamhällets handlingsutrymme, mediefriheten och domstolarnas självständighet har särskilt uppmärksammats.

Relaterade inlägg: