Vad innebär sekretess och tystnadsplikt för personal inom vård och omsorg?

Vad innebär sekretess och tystnadsplikt för personal inom vård och omsorg?

Vad innebär sekretess och tystnadsplikt för personal inom vård och omsorg?

Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden skyddas av sekretess och får enbart lämnas ut efter särskild prövning. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol eller på andra sätt bli föremål för åtgärder av de myndigheter som har tillsyn över vården.

På vilket sätt regleras sekretessen inom svensk hälso och sjukvård?

Tystnadsplikt gäller all personal som du möter i vården oavsett om det är inom offentlig eller privat vård. Det betyder att alla läkare, sjuksköterskor och administrativ personal har tystnadsplikt. Det har också tolkar och översättare som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvården.

För vilka gäller sekretessen och hur länge?

Sekretessen gällerlänge man kommit överens om att den ska gälla. Man kommer överens om en avtalstid under vilken information som lämnas ska hållas hemlig. Man kommer också överens om en sekretesstid under vilken informationen ska hållas hemlig.

Hur är det med sekretess mot anhöriga?

Anhöriga/närstående kan inte göra särskilda anspråk på att få uppgifter som skyddas av sekretess. Om patienten inte gett uttryck för annat, kan man dock i normala fall utgå från att det inte är till men för patienten att till anhöriga/närstående lämna ut allmänna uppgifter om var patienten finns och hur han mår.

Vad säger OSL lagen om sekretess?

Lagens innehåll. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Hur länge sparas en allmän handling?

Skyldigheten att spara allmänna handlingar Det finns ingen lagstadgad tidsangivelse för hur länge myndigheten måste spara allmänna handlingar. Enligt arkivlagen svarar varje myndighet för sin arkivvård. Det är alltså myndighetens egna arkiveringshandlingsplan som reglerar hur länge handlingen måste sparas.

Relaterade inlägg: