Varför Multimodalt lärande?

Varför Multimodalt lärande?

Varför Multimodalt lärande?

Elever utvecklar olika slags kunskaper när de får använda ljud, skrift, bild och rörelse i sitt berättande, men lärare saknar ofta kunskaper och resurser för att integrera estetiska lärprocesser i undervisningen.

Varför Multimodalitet?

Dagens elever är vana vid att läsa och skriva texter som kombinerar olika uttrycksformer, men saknar verktyg att diskutera och analysera dem. Med multimodal teoribildning utveckla sitt meningsskapande och kritiska tänkande kring olika uttrycksformers funktioner.

Vad är Multimodalt lärande?

Vi är semiotiska och tolkande individer! Multimodalt lärande ser individen som en aktiv teckenskapare, placerad i ett socialt sammanhang. Inte bara med språket utan också med ljud, ljus, rytm, rörelse, färg och form, gör vi våra erfarenheter tillgängliga så att vi kan använda dem.

Vad är Multimodalt perspektiv?

Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation som inte endast tar hänsyn till språk som tal och text, det vill säga i dess traditionella innebörd. Inom perspektivet inkluderas även andra typer av semiotiska resurser för kommunikation såsom gester, ljud, bilder och blickar.

Vad är multimodala verktyg?

Multimodala verktyg blir således verktyg (föremål och tecken) med vilka man på flera olika sätt kan kommunicera kring ett innehåll. Multimodal kan man säga innefattar visuell kommunikation där man använder fler uttryckssätt än text för att kommunicera sitt budskap.

Vad innebär Design för lärande?

Vi kommer här att diskutera lärande och undervisning med fokus på ”design för lärande”. Detta tankesätt fokuserar bland annat på handlingsutrymme, valmöjligheter och hur man som lärare kan få redskap att binda samman alla delar i det komplexa arbetet med att stödja andra att lära sig.

Vad är multimodala resurser?

Bilder kan exempelvis både läsas och gestaltas visuellt, musik kan upplevas, skapas och läsas såväl i musicerande handling som i nedskrivna noter (jfr artikel 6 och 7). Multimodalitet innefattar en kombination av olika teckensystem (Karlsson, 2006; Selander & Kress, 2010).

Vad är en multimodal analys?

En multimodal analys är ett verktyg för lärare att tränga in i texter och analysera hur de olika visuella resurserna används för att skapa mening och betydelse (Björkvall, 2009, s. 10). Idag ställs höga krav på lärare att göra medvetna och kritiska val när de väljer läroböcker.

Hur gör man en multimodal analys?

Ett multimodalt angreppssätt innebär att man förstår att kommunikation handlar om fler kommunikationsformer än bara språket (Jewitt, 2009:14). Kress & Van Leeuwen (2001:1) menar att monomodala analyser historiskt sett varit dominerande, med skrift som högst stående i den modala hierarkin.

Vad är det design i lärande fokuserar på?

Design i lärande, handlar om de strategier och arbetssätt som eleverna utvecklar för sitt lärande och om de resurser som de använder sig av. I Del 4 presenterades grundtankarna i ett designteoretiskt och multimodalt didaktiskt förhållningssätt (jfr Selander & Kress, 2010).

Vad är Undervisningsdesign?

Det kommer många bra avhandlingar från Göteborg, och här kom en till! Hennes avhandling handlar om hur undervisning om ljud och om hörseln kan utformas, designas, på vetenskaplig grund och därefter prövas i praktiken. Metoden kallas undervisningsdesign.

Vad är estetik och estetiska lärprocesser?

De menar att en estetisk lärprocess är ett lärande där eleven får möjlighet att utforska ämnet genom flera olika sinnen och förmågor och där de får möjlighet att också gestalta sin kunskap genom olika uttryck, inte bara tal och skrift.

Vad är Socialsemiotiskt perspektiv?

Socialsemiotiken antar att betydelse av ett uttryck uppkommer i interaktionen mellan människor snarare än att det uppkommer i dess egen, inre struktur, samt att makt skapar uttryckets betydelse snarare än att betydelsen skapar makt. En viktig term inom socialsemiotiken är semiotisk resurs.

Relaterade inlägg: