Vilken är den främsta orsaken till försurning av haven?

Vilken är den främsta orsaken till försurning av haven?

Vilken är den främsta orsaken till försurning av haven?

Svavel- och kväveoxider från kolkraftverk och sjöfart bidrar också till att våra hav försuras. Det är samma bovar som på 70-talet ledde till och fortfarande bidrar till försurningen av många av våra svenska sjöar och vattendrag.

Vilka konsekvenser leder försurning till?

De största problemen med försurning är: Skador på skogar och sjöar i kalkfattiga områden. Försämrade förutsättningar för biologisk mångfald. Förstörelse av byggnadsverk och kulturvärden. Giftiga metaller frigörs från mark och sediment.

Vart kommer metangas ifrån?

Metan bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Detta äger rum till exempel i våtmarker såsom risfält och torvmossar. Även idisslande djur, bland annat nötboskap utsöndrar ansenliga mängder metan. Ytterligare en källa för metan är avfallsdeponier.

Vad orsakar försurning i havet?

Försurning. Förutom att absorbera värme fungerar haven även som en koldioxidsänka. Ju mer koldioxid som släpps ut i atmosfären, desto mer absorberas i haven, där koldioxiden reagerar med vatten och bildar kolsyra, vilket leder till försurning.

Hur blir haven sura?

När koldioxid löses i vatten bildar den kolsyra, en svag syra som successivt gör haven surare. Eftersom koldioxidhalten i atmosfären ökar i huvudsak på grund av förbränning av fossila bränslen kommer haven att bli allt surare.

Relaterade inlägg: