Vad är en vy teknik?

Vad är en vy teknik?

Vad är en vy teknik?

Vyer. För att beskriva utseendet av en produkt på ett papper ritas vyerna tvådimensionellt. Detta medför att man oftast måste ha minst två vyer för att kunna få med alla tre dimensioner.

Vad är metod E?

Ändamål: Används för att undvika förfalskning av inkommande förfrågningar till webbservern, så kallad "Cross Site Scripting".

Vad är en Installationsritning?

Elritningar visar bl a elcentraler, ledningsdragning, strömuttag mm. Elritningar visar även installationer för data och tele. Det är viktigt att…

Vad är europeisk Vyplacering?

När man ska göra en tekniskt korrekt ritning så använder man i Sverige en strandardmodell som heter Europeisk Vyplacering. Den går i korthet ut på att man ritar objektet från tre håll, i det här fallet från tågets sida, underifrån och framifrån.

Vad är or ritning?

E it i ä tt fä di t En ritning är ett färdigt dokument som redovisas på papper eller i förekommande fall på bild kä h bildskärm och som beskriver ett eller flera fysiska objekt i huvudsakligen grafisk, skalenlig och symbolisk form.

Hur ser en Bygglovsritning ut?

Alla ritningar ska vara skalenliga och innehålla skallinjal eller skalståck. Inga delar av en ritning får ritas i perspektiv för då är den inte längre skalenlig. Exempel på skala 1:100: Om byggnadens fasad är 8 meter blir fasaden 8 centimeter på ritningen.

Vad kallas det lodräta snittet genom ett objekt på en ritning?

En sektionsritning visar precis som planritningen ett snitt genom byggna-den, men här har byggnaden skurits vertikalt. Sektionsritningen är viktig för att visa rums- och våningshöjder och våningssamband.

Relaterade inlägg: