Vad är ett förvaltningsområde?

Vad är ett förvaltningsområde?

Vad är ett förvaltningsområde?

En kommun eller landsting/region kan ingå i flera förvaltningsområden. Intresserade kommuner ansöker hos regeringskansliet om att få ingå i förvaltningsområden och om det beviljas får kommunen ett statsbidrag som baseras på antalet invånare i kommunen.

Vad är ett förvaltningsområde för minoritetsspråk?

Förvaltningsområden finns för minoritetsspråken finska, meänki- eli och samiska. Även andra kommuner än de som tillhör förvaltningsområden enligt mino- ritetslagen kan efter ansökan hos regeringen få ingå i förvaltningsområdet för ett eller flera av dessa minoritetsspråk.

Vilka överenskommelser och konventioner har Sverige skrivit på för att skydda minoriteternas rättigheter?

Det här är två överenskommelser som gäller i Sverige sedan år 2000:

  • Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. De länder som skrivit under konventionen ska motverka diskriminering av de nationella minoriteterna. ...
  • Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Vad är en Förvaltningskommun?

Förvaltningskommun. I kommuner som ingår i förvaltningsområdet ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter, både skriftligt och muntligt. Förvaltningsmyndigheter ska se till att det finns personal som behärskar språket eller språken.

Vad är finskt förvaltningsområde?

Med finskt förvaltningsområde avses de kommuner i Sverige där de finskspråkiga invånarna (sverigefinnarna) har vissa lagstadgade språkliga rättigheter.

Vad är finska förvaltningsområden?

Med finskt förvaltningsområde avses de kommuner i Sverige där de finskspråkiga invånarna (sverigefinnarna) har vissa lagstadgade språkliga rättigheter.

Vad är syftet med minoritetsspråk?

Det inkluderar alla invandrarspråk och även teckenspråk. Den snävare innebörden är att det är ett officiellt erkänt språk som av hävd talas i ett visst land. Huvudsyftet med Europarådets konvention för minoritetsspråk är att skydda Europas mångfald.

Relaterade inlägg: