Vad betyder upphandlas?

Vad betyder upphandlas?

Vad betyder upphandlas?

Ibland används begreppen inköp och upphandling synonymt. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket skiljer på begreppen genom att offentliga inköp innebär just inköp av varor och tjänster, medan offentlig upphandling är de åtgärder som en myndighet vidtar i syfte att anskaffa dessa varor och tjänster.

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare ska tilldelas under en viss tidsperiod. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader.

När måste en tjänst upphandlas?

Du kan direktupphandla när upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen. Du kan också direktupphandla i vissa särskilda situationer som finns angivna i upphandlingslagarna. Det finns inga krav i upphandlingslagarna för hur en direktupphandling ska gå till.

Vilka måste upphandla enligt LOU?

LOU i korthet

  • Grundprinciperna i offentlig upphandling är objektivitet och öppenhet. ...
  • LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den enskilda upphandlingen.

Vad är skillnaden mellan ramavtal och kontrakt?

Ett ramavtal upphandlas på samma sätt som ett vanligt upphandlingskontrakt. Skillnaden är att ramavtalet fastställer villkoren för framtida avrop under ramavtalets giltighetstid medan ett vanligt upphandlingskontrakt avser en faktisk anskaffning och innehåller en fullständig reglering av leverantörens åtagande.

Relaterade inlägg: