Vilka är sjöns tre zoner?

Vilka är sjöns tre zoner?

Vilka är sjöns tre zoner?

En insjö delas in i tre zoner: stranden, bottnen och det fria vattnet. Vilka arter man hittar i de olika delarna beror till stor del på hur näringsrikt vattnet är. Sjöns delar ser olika ut i sjöar beroende på hur näringsrika de är.

Varför är tillväxten i en sjö ofta är låg på sommaren?

Produktionen är ofta låg under sommaren eftersom stagnationen leder till att näringsämnen som växterna behöver till stor del stannar kvar i bottenvattnet. Syrebrist kan uppstå vid bottnen i näringsrika sjöar.

Vad finns i strandzonen?

Runt kanten av sjön sluttar marken ner i grunt vatten. Det här området är vanligtvis rikt på mineraler och näringsämnen som är upplösta i vattnet. Solljuset når hela vägen ner till botten genom det grunda vattnet. Det här kallas strandzonen.

Hur mäter man siktdjup?

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. Skivan dras sedan upp tills den syns igen. Medelvärdet av dessa avläsningar utgör siktdjupet.

Vad kännetecknar en sjös Strandzon?

Platsen där mark och vatten möts. Strandzonen har olika växtbälten och växter sitter fast på botten.

Relaterade inlägg: