Vad betyder produktens livscykel?

Vad betyder produktens livscykel?

Vad betyder produktens livscykel?

Produktlivscykeln visar hur en produkt utvecklas över tid på marknaden. Produktlivscykeln delas vanligtvis in i fem olika stadier. De fem stadierna benämns som produktutvecklingsstadiet, introduktionsstadiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet och nedgångsstadiet.

Vad avses med funktionell enhet i LCA sammanhang?

Ett grundläggande begrepp för en LCA är funktionell enhet. Den funktionella enheten ska vara ett bra mått på det som är syftet med verksamheten. Är syftet att producera el kan det vara 1 kWh elenergi, är det att bygga bostäder kan det vara m2 boyta o.s.v. Med systemgräns avses hur studien avgränsas.

Vilka är de olika stegen som ingår i en livscykelanalys?

En LCA görs oftast i fyra steg

  1. Definiera mål och omfattning. Bestäm vad du vill använda LCA-beräkningen till: Vilka frågor ska den ge svar på? ...
  2. Inventera. ...
  3. Bedöm miljöpåverkan. ...
  4. Tolka resultat.

Vad är allokering LCA?

Allokering i LCA är definierad som "fördelning av input- eller outputflöden från en enhetsprocess till systemet under fokus". När ett input- eller outputflöde kan fördelas på flera olika sätt mellan enhetsprocesser behövs motiverade principer för hur det ska fördelas.

Vad betyder funktionell enhet?

Begreppet funktionell enhet motsvarar den funktion den utvärderade byggnaden levererar Det är vanligt att beskriva en funktionell enhet som att de grundläggande kraven motsvarar kraven i Boverkets byggregler vad gäller energiprestanda, ljudförhållanden, tillgänglighet, och så vidare.

Hur skriver man en livscykelanalys?

För att göra en LCA behövs en sammanställning av de material samt den energi och bränsleåtgång som krävs för byggnaden under dess livscykel. Den brukar kallas för resurssammanställning. Denna resurssammanställning tas lämpligen fram i samband med en ekonomisk kalkyl eller genom digitala modeller (BIM).

Vad menas med LCA?

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand.

Relaterade inlägg: