Vilka delar ingår i en kartläggning?

Vilka delar ingår i en kartläggning?

Vilka delar ingår i en kartläggning?

Delar i en pedagogisk utredning En kartläggning ska vara objektiv och belysa elevens hela skolsituation och lärmiljö. Det är viktigt att kartläggningen görs på organisation, grupp och individnivå. Här ingår bland annat att dokumentera och sammanställa tidigare anpassningar och stöd.

Vad är syftet med kartläggning?

Syfte med kartläggningen Syftet med kartläggningen handlar om att beskriva vad det är vi vill veta, få syn på eller förstå för att hjälpa eleven vidare i sin utveckling. Bakgrund till frågeställningen Här beskriver vi varför det finns behov av en kartläggning och ger exempel på situationer som väcker funderingar.

Hur ser er kartläggning av elevers behov ut?

Identifiera elevens behov tillsammans Hur ser elevens utveckling ut i relation till kunskapskraven? Vilka delar av kunskapskraven har redan nåtts och vilka är eleven på väg att nå? Vilka delar av kunskapskraven befaras eleven ha svårt att nå? Var, när och hur uppträder svårigheterna?

När görs en pedagogisk utredning?

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Om det avser en utredning där syftet är att göra en analys av en elevs svårigheter vad gäller läs- och skrivförmåga benämns detta en pedagogisk läs- och skrivutredning. Även här bör dock analysen göras på organisations-, grupp- och individnivå.

Vem gör en pedagogisk kartläggning?

Lag (2014:456). Vem ska gör de pedagogiska utredningarna? Utifrån inkluderingstanken borde alla lärare kunna göra en pedagogisk utredning men specialpedagoger och speciallärare (elevhälsan) vara till stöd i arbetet.

Vad är kartläggning i förskolan?

Syftet med en pedagogisk kartläggning, är att öka förståelsen för barnets förutsättningar och behov. Kartläggningen ska också användas för att ge struktur åt iakttagelser, reflektioner och ligga till grund för fortsatta insatser i det pedagogiska arbetet.

Hur man gör en kartläggning?

Inför en kartläggning och vid val av kartläggningsmaterial är det viktigt att välja rätt material och upplägg. Det gäller att fånga både elevens styrkor och svårigheter. Elevens egna tankar och erfarenheter är bärande delar av kartläggningen och i planeringen av åtgärder.

Vad är en social kartläggning?

Vad är syftet med en skolsocial kartläggning? Syftet med den skolsociala kartläggningen är att få underlag för bedömning av hur faktorer i elevens sociala situation i och utanför skolan kan vara en förklaring till att eleven inte når kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Hur lång tid tar en pedagogisk kartläggning?

Kartläggningen kan ibland ta lite tid om det behövs kompletterande information. Kartläggningen blir ett underlag för en analys som utmynnar i en pedagogisk bedömning.

Hur lång tid får en pedagogisk utredning ta?

Vad gäller skyndsamhetskravet som anges i skollagen så saknas det tidsgräns för hur lång tid en utredning får ta. Att påbörja en utredning bör dock vara en prioriterad fråga och även att slutföra den så att eleven kan rätt stöd och då i rätt tid.

När gör man en kartläggning?

Elevens egna tankar och erfarenheter är bärande delar av kartläggningen och i planeringen av åtgärder. Viktigt är att hela tiden vara medveten om att lärandet sker i ett sammanhang av en samlad lärmiljö; pedagogisk, fysisk och psykisk. Utredning av matematiksvårigheter är något som i huvudsak görs av landstinget.

Vem gör en pedagogisk utredning?

Lag (2014:456). Vem ska gör de pedagogiska utredningarna? Utifrån inkluderingstanken borde alla lärare kunna göra en pedagogisk utredning men specialpedagoger och speciallärare (elevhälsan) vara till stöd i arbetet.

Hur skriver man en handlingsplan förskola?

Handlingsplanen skall tydligt beskriva vilka anpassningar/åtgärder i verksamheten som pedagogerna avser att vidta för att på bästa sätt stötta och hjälpa barnet vidare i sin utveckling och sitt lärande. Handlingsplanen skall tydligt beskriva vem som har vilket ansvar för de olika anpassningarna/åtgärderna.

Vad är en Skolsocial utredning?

Vad är syftet med en skolsocial kartläggning? Syftet med den skolsociala kartläggningen är att få underlag för bedömning av hur faktorer i elevens sociala situation i och utanför skolan kan vara en förklaring till att eleven inte når kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Vem utreder läs och skrivsvårigheter?

Din husläkare eller en digital läkare kan till exempel remittera dig till en logoped för utredning. Eller så gör specialpedagogen i skolan en utredning. 2. Speciallärare, specialpedagog eller logoped bedömer kvalitén på utredningen.

Relaterade inlägg: