Vilka kommer att delta under vårdplaneringen?

Vilka kommer att delta under vårdplaneringen?

Vilka kommer att delta under vårdplaneringen?

Vilka kan delta i en vårdplanering? Du själv och/eller företrädare t ex god man, om du önskar får även dina närstående delta. Övriga deltagare är sjuksköterska/ skötare, distriktssköterska, biståndshandläggare även arbetstera- peut, sjukgymnast och eventuellt behandlande läkare kan delta.

Hur kan en vårdplan se ut?

Den aktuella vårdplanen innehåller de diagnoser (problem, risker) och mål som identifierats för och tillsammans med patienten, åtföljt av åtgärder och ordinationer. Syftet med vårdplanen är att alla personer som är involverade i patientens vård ska arbeta mot samma mål och gemensamt genomföra de åtgärder som beslutats.

När görs en vårdplan?

När du varit inlagd på sjukhus och ska skrivas ut kan du antingen åka direkt hem utan vårdinsatser eller få en vårdplan. Vårdplanen kan exempelvis handla om hemtjänst och hemsjukvård som du behöver när du har kommit hem, eller vilken fortsatt vård du ska få på din vårdcentral.

Vad innebär en individuell vårdplanering?

Syftet med en samordnad individuell plan (SIP) är att identifiera vilka behov den enskilde har, att tillse att hen får den hjälp hen är i behov av. En SIP ska upprättas när patienten är i behov av stöd från två eller flera huvudmän/aktörer. Av planen ska det framgå: Vilka insatser som behövs.

Hur Vårdplaneringsmötet går till och vad en biståndsbedömning är?

Det är ansvarig läkare som kallar till samordnad vårdplanering, när en patient är klar att skrivas ut från sjukhuset, men bedöms ha fortsatt behov av vård och omsorg. Det görs med patientens samtycke. Kommunens biståndshandläggare gör sedan en bedömning av patientens behov. Det kan ske vid ett vårdplaneringsmöte.

Varför vårdplanering görs?

Syftet med vårdplanen är att göra det tydligt vilka insatser som din behandlare och du har planerat. I planen framgår vem som är ansvarig för vad. Det är viktigt att du ska kunna vara delaktig i och få inflytande över din vård.

Vad ska slutenvården förbereda inför utskrivning?

Förberedelser för den som sammankallar till möte Slutenvården meddelar om den enskilde har behov av inledande SIP på sjukhus och kan ge förslag på lämplig tid och plats för mötet. Den fasta vårdkontakten kallar berörda enheter till SIP.

Relaterade inlägg: