När ska längsgående Energiupptagande skydd användas?

När ska längsgående Energiupptagande skydd användas?

När ska längsgående Energiupptagande skydd användas?

Räcken och barriärer är längsgående energiupptagande skydd som ska förhindra att fordon kommer in på vägarbetsplatsen. De ska även hjälpa trafikanterna att hitta rätt väg förbi arbetsplatsen. Skydden ska effektivt leda undan trafiken eller hindra den från att komma in på arbetsplatsen.

Vilka dokument anger hur en väg ska byggas?

Breddning av väg - handbok Detta dokument innehåller råd och anvisningar till projektörer för framförallt breddningsobjekt och förutsätter att läsaren är bekant med vägprojektering i allmänhet. För detaljerade anvisningar vid olika förhållanden, som beskrivs i dokumentet, hänvisas till andra regelverk och handböcker.

Vilka är kraven på ett Skärningsdikes djup?

Skärningsdike, dränerar samt tar emot och avleder yt- och dränvatten från vägen och omgivande terräng, utförs med djup 0,3 m under vägens terrassyta.

När ska TMA användas?

Utför du arbeten från en arbetsplattform, exempelvis skylift, krävs det alltid ett fristående skyddsfordon utrustat med TMA. På skyddsklassade vägar krävs det skyddsfordon för exempelvis arbetsfordon som tar bort vägmarkeringar. Fordon under 3,5 ton totalvikt, registrerat som lätt lastbil.

Vad är ett Dikesföretag?

Markavvattningsföretag. Ett markavvattningsföretag har ofta tillkommit genom förrättning när flera fastigheter var i behov av ny markavvattning. De kallas även vattenavledningsföretag, dikningsföretag, invallningsföretag eller regleringsföretag, beroende på när och varför de tillkom.

När ska TMA användas vid intermittenta arbeten?

Arbetet bör utföras i perioder med låg trafikintensitet. Markbundna utmärkningar och varningar kan utelämnas om siktförhållandena är goda (se vidstående tabell). På trafikintensiva vägar och gator med hastighet över 70 km/h ska ett skyddsfordon användas som ska vara utrustade med energiupptagande skydd (TMA).

Relaterade inlägg: