Vad gör CCS?

Vad gör CCS?

Vad gör CCS?

Vid CCS avskiljs koldioxiden i rökgaserna från kraftverk, förbränningsanläggningar eller stora processindustrier. Den avskilda koldioxiden komprimeras och transporteras sedan till en lagringsplats djupt ner i marken.

Hur mycket gödsel per gris?

I arbetet med att minska förlusterna av fosfor utgör stallgödselspridning och djurtäthetsbestämmelser viktiga inslag. Idag är det tillåtet att ha 2,2 suggor per ha inkl smågrisar till ca 25 kg och 10,5 slaktsvin per ha.

Hur används CCS i Sverige?

Förutom sydvästra Skåne har Sverige mestadels fel berggrund för CCS, enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU. Koldioxiden skulle kunna fraktas från cementtillverkaren Cementa på Gotland och Preemraffs anläggning i Lysekil till Norge med båt.

Vilka miljö och hälsorisker finns det med CCS?

Det finns också risker med CCS-tekniken i sig. Giftiga kemikalier kan bildas vid infångningen och det finns risk för läckage eller olyckor vid transporten. Den mest omdiskuterade risken är att lagringsplatserna i gamla tömda oljekällor inte håller tätt i längden.

Hur bygga Gödselplatta?

Ta bort matjorden så du kommer till fast mark, sen lägger du på ca 30 cm bergkross 0-35 ( det är billigast och bäst) kör åt det ordentligt, eller padda ner det. Sen armerar du med rutnät och gjuter en ca 10 cm tjock platta, lite tjockare i kanten runt om.

Relaterade inlägg: