Hur kontrollerar du att en CVK ligger i blodbanan?

Hur kontrollerar du att en CVK ligger i blodbanan?

Hur kontrollerar du att en CVK ligger i blodbanan?

En central venkateter (CVK) får endast användas om läge och funktion kontrollerats genom exempelvis blodreturkontroll. Provtagning kan göras från central venkateter (CVK). Vid provtagning används antingen vacutainerhållare, adapter och rör eller spruta.

Vad är en Luftemboli?

Luftemboli. Vid inandning uppstår ett undertryck i centrala vener. Om subkutan venport hanteras felaktigt, till exempel att kranar lämnas öppna eller vid materialfel kan luft sugas in i blodbanan och orsaka luftemboli. Risk för luftemboli finns även vid inläggning och borttagande av subkutan venport.

Hur ser en PICC-line ut?

Katetern är en tunn, mjuk och böjlig slang. En ultraljudsmaskin används för att sjuksköterskan ska kunna se kärlen i överarmen. Katetern läggs in i ett av kroppens större blodkärl via det mindre kärlet på överarmen. PICC-katetern kan sys fast i huden.

Hur ofta ska man lägga om en PICC-line?

Omläggning 1 gång/vecka med aseptisk teknik. Instickstället inspekteras. Den externa kateterns längd mäts.

När ska byte av Trevägskranar och Injektionsventiler ske?

Om även den inre kranen används för injektioner, infusioner eller blodprovstagning ska den bytas enligt rutiner för byte av yttre trevägskran. Byte av injektionsventil Byte av injektionsventil sker enligt tillverkares rekommendationer.

Vilka åtgärder vidtas om du ej får Backflöde i katetern?

Ligger katetern i intravasalt läge, och backflöde fortfarande saknas, kontakta narkosläkare (SOL) på telefon 51435 på NÄL eller 50770 på Uddevalla sjukhus. På dialysmottagningen finns Färdigspädd Actilyse 1mg/ml i 5 ml ampuller, vid behov kan sådan ampull lånas från dialysmottagningen, eller kan beställas via apoteket.

Hur mycket luft krävs för luftemboli?

Hyperbar oxygenbehandling innebär att patienten andas 100 procent syrgas under förhöjt tryck motsvarande 15−18 meter (2,5−2,8 atmosfärer absolut tryck) i en tryckkammare [5].

Vilka åtgärder tar du som sjuksköterska för att minska risken för luftemboli vid hantering av CVK och Subcutan venport?

Patienten bör ligga plant vid hantering av CVK. Därmed minskar risken att luft sugs in i blodbanan....Åtgärd:

  • Stäng CVK.
  • Ge syrgas 10-15 liter på högflödesmask.
  • Sänk sängens huvudända till planläge.
  • Låt patienten om möjligt ligga på vänster sida.
  • Tillkalla ansvarig läkare omgående.
  • Övervaka patienten noggrant.
BE

Varför får man en PICC-line?

Centrala venösa infarter (katetrar och venportar) används ofta inom vården för att ge läkemedel, näring eller för att kunna ta blodprov på svårt sjuka patienter. Perifert inlagd central venkateter (PICC/PICC-line) är en typ av central venös infart.

Vad menas med Backflöde?

Genom att kontrollera backflöde märks att katetern har behållit sitt intravasala läge. Detta görs dagligen när det pågår kontinuerlig infusion, förslagsvis då man byter infusion eller då osäkerhet om kateterspetsens läge finns.

Hur ofta ska en PICC-line spolas?

Skötsel och hantering av PICC-line sker med aseptisk teknik. Omläggning och spolning av kateter görs 1gång/vecka, statlock och injektionsventilerna byts i samband med detta. Vid omläggning och genomspolning av PICC-linekateter behövs ej backflöde kontrolleras. Tvätta händerna med tvål och vatten.

Hur ska patienten vara placerad vid omläggning av PICC-line?

Om PICC-katetern inte ska användas ska även den externa katetern täckas. Vik den externa slangen uppåt, lägg en kompress runt konnektor för att undvika skav på huden och täck sedan hela den externa delen med ett transparent högpermeabelt förband.

Hur mycket luft krävs för Luftemboli?

Hyperbar oxygenbehandling innebär att patienten andas 100 procent syrgas under förhöjt tryck motsvarande 15−18 meter (2,5−2,8 atmosfärer absolut tryck) i en tryckkammare [5].

Vilka strategier kan vidtas för minska risken för urinvägsinfektioner vid kvarliggande kateter?

God hygien minskar risken för dålig lukt, för irritation och skada på urinrörsmynningen och risk för urinvägsinfektion. Underkläder bör bytas regelbundet. Daglig tvätt av underlivet med tvål och vatten rekommenderas, gärna dusch då även katetern tvättas ren från urinrörets sekret.

Relaterade inlägg: