Vad gör en sekreterare i en ideell förening?

Vad gör en sekreterare i en ideell förening?

Vad gör en sekreterare i en ideell förening?

Sekreterare: för protokoll på styrelsens möten. ansvarar för att protokollen blir justerade och arkiverade. ser till att styrelsen, revisorer, valberedning och eventuellt medlemmar får tillgång till justerade protokoll.

Har en suppleant rösträtt?

Antalet suppleanter i styrelsen är valfritt och regleras i stadgarna. En suppleant är en ersättare som kallas in om en ledamot inte kan närvaro på ett styrelsemöte. I vissa föreningar deltar både ledamöter och suppleanter på samtliga styrelsemöten. En suppleant får endast rösträtt när suppleanten ersätter en ledamot.

Kan en suppleant vara sekreterare?

I de flesta fall utses någon av de ordinarie ledamöterna som sekreterare men eftersom en suppleant får träda in i deras ställe har även denne rätt att vara sekreterare. Det är helt enkelt upp till styrelsen hur de vill fördela arbetsuppgifterna mellan sig.

Vad innebär det att vara sekreterare i en förening?

Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen på lämpligt sätt. Ofta sköter sekreteraren kontakten med olika samarbetspartners och myndigheter. Om det är en mindre förening är det vanligt att posten skickas till sekreteraren och att han eller hon informerar det vidare.

Vad är ett protokollsutdrag?

Protokollsutdrag. Under samma möte kan man vara tvungen att granska protokollet ifall man genast vill ha ett utdrag ur protokollet. Då kan man antingen granska hela protokollet eller en del av det. Med utdraget vill man påvisa det som man har gjort beslut om i en viss fråga.

Vad förväntas av en suppleant?

| Suppleantens roll är att träda in för en ordinarie ledamot när denne inte närvarar vid styrelsemötet. Dessa kan även finnas med vid styrelsemöten och ha yttranderätt även när de inte tjänstgör, men det är upp till varje styrelse att besluta om.

Vad är skillnaden på styrelseledamot och suppleant?

En styrelsesuppleant är kort sagt en ersättare. Om det är så att en styrelseledamot inte kan närvara på exempelvis ett styrelsemöte, ska styrelsen istället kalla suppleanten som är en reserv eller ersättare.

Vem undertecknar styrelseprotokoll?

Alla styrelseledamöter ska skriva under protokollet. Datum ska framgå av protokollet (när beslutet skett). Ordförande, protokollförare och justerare behöver inte väljas.

Har vice ordförande rösträtt?

Vid styrelsens sammanträden har dessa yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt, då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.

Kan sekreterare vara vice ordförande?

Oftast finns det i föreningar fler än tre styrelsemedlemmar. De flesta föreningar väljer också minst en viceordförande. Sekreterare eller kassör kan utses inom eller utom styrelsen. I större föreningar fungerar ofta anställd personal (funktionärer) som sekreterare och kassör.

Kan man vara ledamot och suppleant?

Det vanligaste aktiebolaget är ett privat aktiebolag med en ägare och minsta möjliga styrelse, som är en ordinarie styrelseledamot med en styrelsesuppleant. Om man vill ha två ordinarie ledamöter kräver aktiebolagslagen fortfarande minst en suppleant. Vid tre ordinarie ledamöter finns inget krav på suppleant.

Vad är en hedersmedlem?

Styrelsen kan vid olika tillfällen utse medlemmar som gjorts sig särskilt förtjänta därav till hedersmedlemmar i föreningen. Utnämningen innebär förutom äran ett livslångt medlemskap och inbjudan till årsmöten.

Hur gör man utdrag ur protokoll?

Protokollutdraget bör innehålla följande uppgifter:

  1. en rubrik som visar att det är ett protokollsutdrag.
  2. uppgifter över vad protokollet avser (som regel samma uppgifter som finns i början av protokollet)
  3. paragrafen där det står hur justeringen av protokollet har skett.
  4. själva utdraget.

Varför skriver man Protokollsutdrag?

Tydliga och välskrivna protokoll bidrar till ordning och gör arbetet effektivare. Möjligheten att gå tillbaka och se vilka beslut som fattats är en stor tillgång när föreningens arbete ska utvecklas. Protokollet är också en viktig del i arbetet för att säkra och utveckla demokratin i en förening.

Relaterade inlägg: