Vad är Arbetsledningsrätten?

Vad är Arbetsledningsrätten?

Vad är Arbetsledningsrätten?

Arbetsledningsrätten är en grundläggande princip inom arbetsrätten som innebär att arbetsgivaren leder verksamheten och fördelar arbetet. Du som chef är arbetsgivarens företrädare. Därför ingår arbetsledningsrätten i din roll som chef.

Var regleras Arbetsledningsrätten?

Det är Medbestämmandelagen (MBL) och eventuella medbestämmandeavtal som kan reglera formerna för denna arbetsledningsrätt. Enligt MBL ska en arbetsgivare förhandla med fackföreningen inför viktigare förändringar i verksamheten, under förutsättning att parterna är bundna av kollektivavtal.

Vilka lagar gäller vid de anställdas uppsägningar?

Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt vid anställningar, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

Vad menas med Arbetsgivarprerogativet?

Arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela arbetet. Innebär även en i princip fri omplaceringsrätt vilken dock inskränks genom bl.

Kan ett företag ge ett löneavdrag om en anställd inte uppför sig såsom chefen vill?

Löneavdrag kan komma i fråga om arbetstagaren begått en tjänsteförseelse. Löneavdrag ska tillämpas restriktivt. Handlar ärendet om disciplinansvar ska medarbetaren underrättas inom två år från det att arbetsgivaren har fått kännedom om den inträffade misskötsamheten.

Vad innebär disciplinär åtgärd?

En varning är en disciplinär åtgärd om en anställd gjort fel eller varit försumlig i tjänsten. Här vilar ett stort ansvar på din arbetsgivare att se till att det finns tydliga regler och rutiner som är kända för dig, då de måste kunna påvisa att du har brutit mot någon regel eller rutin.

Vad gäller vid uppsägning av personal?

Uppsägningstid. Om du säger upp en anställd så gäller alltid minst en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara längre, beroende på hur länge personen varit anställd i ditt företag eller vad som står i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS).

Relaterade inlägg: