Hur fungerar jonbyteskromatografi?

Hur fungerar jonbyteskromatografi?

Hur fungerar jonbyteskromatografi?

Jonbyteskromatografi (IEC eller IEX) drivs av interaktioner mellan laddade molekyler i provet och laddade immobiliserade ligander i gelen. Efter att de aktuella molekylerna har adsorberats tvättas kolonnen för att avlägsna eventuellt obundna rester.

Hur fungerar en jonbytare?

Jonbyte kan användas för avsaltning av vatten. Tekniken bygger på att anjoner och katjoner i saltvatten byts ut mot karbonatjoner och kalciumjoner genom elektrofores. Kalcium och karbonatjoner bildar sedan kalciumkarbonat, som fälls ut och färskvatten blir kvar.

Hur fungerar gelfiltrering?

Vid gelfiltrering använder man vanligtvis en gel av en polysackarid som är formad till små kulor. Kulorna består av fina kanaler och suger därför lätt upp vätska och sväller. Den svällda gelen placeras i en kromatografikolonn. Proteiner med olika molekylstorlek vandrar olika fort genom kolonnen.

Vad menas med Eluering?

Eluering (från latinets eluere - "tvätta ur") innebär inom kromatografi att lösa ut något man bundit till en kolonn för att åter få ut det i lösning.

Hur fungerar elektrofores?

Gelelektroforesmetoder separerar molekyler med avseende på deras laddning, storlek och massa genom att man lägger en elektrisk spänning över gelen där man laddat provet. Genom att de olika molekylerna rör sig längs samma linje med olika hastighet kommer de med tiden att befinna sig på olika platser i gelen.

Vad är en Anjonbytare?

En anjonbytare binder negativt laddade joner medan de positivt laddade kommer att gå rakt igenom kolonnen. Alltså består anjonbytaren av katjoner, till exempel kvartära ammoniumgrupper som är oberoende av pH. En katjonbytare binder de positivt laddade jonerna medan de negativt laddade går igenom.

Vad är jonbytarmassa?

Bundet till sig sitter joner av motsatt laddning vilket neutraliserar det fasta ämnet. Jonbytaren är olöslig och kan antingen vara av naturligt material, som kaolinit, eller syntetiskt framställt, som en polymer resin. Det finns olika typer av jonbytarmassor inriktade mot processvatten med olika laddningar.

Vad är Storlekskromatografi?

Det finns många olika s.k. kromatografiska metoder för att göra detta. En av dem är storlekskromatografi (gelfiltrering) där man separerar stora molekyler från mindre. En gelfiltreringskolonn innehåller små kulor av en porös polysackarid. Stora molekyler, som exempelvis proteiner, slinker ganska fort förbi kulorna.

Vad betyder Eluerande?

Eluera uttalas elu|era och är ett verb -de. Eluera betyder: utlösa ämne ur en blandning.

Hur läser man av elektrofores?

Elektrofores-metoden används för att analysera makromolekyler. I en gelelektrofores placeras ett elektriskt fält över en gjuten gel, och man utnyttjar fenomenet att molekyler som har olika storlek, olika laddning eller olika massa vandrar olika långt i gelen.

Hur använder man gelelektrofores?

Gelelektroforesmetoder separerar molekyler med avseende på deras laddning, storlek och massa genom att man lägger en elektrisk spänning över gelen där man laddat provet. Genom att de olika molekylerna rör sig längs samma linje med olika hastighet kommer de med tiden att befinna sig på olika platser i gelen.

Vad betyder egendomslösa?

Peregrini som saknade romerskt medborgarskap kunde inte lagligen förvärva egendom och var följaktligen proles (egendomslösa). Under den här tiden var det tankarna kring feodalsamhället, och de egendomslösa bönderna som formade budskapet.

Vad används elektrofores till?

Gel-elektrofores är en vanlig metod för att separera biomolekyler som proteiner och DNA-fragment. Metoden används främst inom molekylärbiologisk forskning och medicinsk diagnostik. Den kräver dock en hel del manuellt arbete och en analys kan ta flera timmar att utföra.

Relaterade inlägg: