Vad innebär det att ansvara för att omsorg utveckling och lärande bildar en helhet?

Vad innebär det att ansvara för att omsorg utveckling och lärande bildar en helhet?

Vad innebär det att ansvara för att omsorg utveckling och lärande bildar en helhet?

2.2 Omsorg, utveckling och lärande Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Vad är en målstyrd process?

Målstyrning. Undervisning är målstyrda processer som kan bedrivas på många olika sätt. Det kan handla om aktiviteter som är planerade och där förskollärare riktar barnens intresse mot något, men också aktiviteter som uppstår i stunden, utifrån det barnen riktar sitt intresse mot.

Är det bra att anpassa miljön till barnen eller är det bättre att barnen får lära sig att anpassa sig till miljön?

Det är av stor vikt att utforma en miljö som utvecklar och stimulerar barns lek och inlärning (Lindqvist, 2002). Det är avgörande för lärandet hur miljön är utformad. Det är viktigt att miljön är pedagogiskt inredd och att det finns tillgång till olika material, för att stimulera barn till lek och lärande.

Hur undervisar du?

Undervisning med de yngsta sker ofta spontant och i farten, som i omsorgssituationer. Men pedagogerna behöver även didaktiska finplaneringar mot läroplansmålen och förbereda sig noga vad gäller tid, plats, gruppen och material när de undervisar.

Hur påverkar miljön lärandet?

Resultaten visar att den omgivande miljön har stor inverkan på barnens lärande. Lärarna menar att miljön skapar lärarens roll och det är lärarna som innehar huvudrollen när det gäller utformningen av den pedagogiska miljön. Miljön ska inte tas förgiven utan den ska ändras och lämpas efter barnen i barngruppen.

Hur är lokalerna anpassade efter barnens ålder?

Det ska vara en varierad miljö med olika material. Inomhusmiljön ska locka till lek, nyfikenhet och lärande. Det är viktigt att förskollärarna utgår från barnen och deras intressen. Agnes säger att det ska finnas plats för barnen att kunna leka själva eller med få, alternativt med många kompisar.

Vad betyder det som står i läroplanen?

Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Hur kan man arbeta med läroplanen i förskolan?

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Det står i förskolans läroplan. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga. Lek, musik och skapande ligger till grund för barnens utveckling.

Relaterade inlägg: