Vad har Boverket för uppgift?

Vad har Boverket för uppgift?

Vad har Boverket för uppgift?

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet.

Vilken EKS gäller?

De nu gällande reglerna finns i EKS 11 Den senaste revideringen av EKS, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1 (EKS 11), kan laddas ned via länk i "Relaterad information". Det finns övergångsbestämmelser för EKS 11. Äldre bestämmelser, EKS 10, kan tillämpas till och med den .

Är Boverket en statlig myndighet?

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boende- och bostadsfinansieringsfrågor.

Var finns Boverket?

Myndigheten är lokaliserad till Karlskrona. Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Verket arbetar på uppdrag av riksdagen och regeringen, i samverkan med andra för att människor ska ha hög kvalitet i sitt boende.

När började EKS 11 gälla?

Detta är en konsoliderad version av Boverkets konstruktionsregler, EKS. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:10, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2019:1, EKS 11 som träder i kraft den .

Vilken version av BBR gäller?

BBR ändrades den 1 september 2020 genom BFS 2020:4 (BBR 29). Du kan läsa om ändringarna i "Relaterad information". I illustrationen av BBR anges heldragna och streckade pilar för de olika utgåvorna av BBR. Pilarna anger under vilken tidsperiod respektive utgåva kan eller kunde tillämpas.

Vad är tekniska egenskaper?

Byggnadsverks tekniska egenskaper återfinns i 8 kap 4 § PBL. Byggnadsverk ska uppfylla väsentliga egenskapskrav i fråga om bärförmåga, brandsäkerhet, hänsyn till hygien, hälsa och miljö, skydd mot buller med mera under en ekonomiskt rimlig livslängd och med normalt underhåll.

Vad är tekniska krav?

Den upphandlande organisationen ska redovisa tekniska krav och funktionskrav i något av koncessionsdokumenten. Kraven ska ange de egenskaper som byggentreprenaden eller tjänsten ska ha. Egenskaperna får dessutom avse processen eller metoden för att producera eller tillhandahålla byggentreprenaden eller tjänsten.

Vad kännetecknar en myndighet?

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ med - undantag för beslutande politiska församlingar - är myndigheter enligt regeringsformen. Regeringsformens indelning utgår från organisationsformen, inte från vilken funktion organet har.

Relaterade inlägg: