Hur ser en B uppsats ut?

Hur ser en B uppsats ut?

Hur ser en B uppsats ut?

Uppsatsen ska ha en tydlig och systematisk uppläggning. Uppsatsens syfte ska fullföljas och frågor besvaras. Teoretiska perspektiv och centrala begrepp ska diskuteras och arbeta i analysen. Metod och val av material ska beskrivas, diskuteras och motiveras.

Vad är en B uppsats?

B-uppsatsen är en självständig mindre forskningsuppgift där du tillämpar grunderna för all vetenskaplig forskning. Att du behärskar själva formen för en vetenskaplig text är därför viktigt.

Hur presenterar man resultat?

Under rubriken ”Resultatpresenterar du dina resultat och det bör tydligt framgå att det är resultaten av din undersökning som presenteras. Det är också viktigt att fundera på hur du tydligast kan åskådliggöra dina resultat - genom diagram, tabeller eller i text.

Vad ska en b-uppsats innehålla?

formulera ett forskningsproblem och frågeställningar till detta. belysa problemet teoretiskt med hjälp av litteratur och tidigare forskning inom om- rådet. ta ställning till och använda lämpliga metoder för materialinsamling. bearbeta och analysera insamlade data (eller motsvarande).

Hur skriver man en bra slutsats?

Sist i diskussionen eller under egen titel ”Slutsats” kan du sammanfatta dina slutsatser eller skriva vad du tycker att man ska fortsätta att undersöka för att ytterligare belysa det du just skrivit om: ”Sammanfattningsvis visar studien att…” Här ska ingen ny information eller referenser anges.

Hur skriver man en bra bakgrund?

Bakgrund. Bakgrunden ska ge läsaren den bakgrundsinformation hen behöver för att förstå i vilket sammanhang din undersökning gjorts. Beroende på omfattningen av din text ingår bakgrunden ibland i inledningskapitlet och står ibland som ett eget kapitel.

När skriver man en B uppsats?

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera förekommer framförallt innan examen, exempelvis 7,5 högskolepoäng B-uppsats (numera grundnivå) inför tvåårig högskoleexamen, 15 högskolepoäng kandidatuppsats på C-nivå (numera grundnivå) inför kandidatexamen, och 15 eller ...

Hur många ord ska en b-uppsats innehålla?

Författandet av B-uppsatsen är enskilt arbete. Det är tillåtet att arbeta parvis eller max 3 per- soner. Även om man skriver tillsammans med någon annan gäller regeln att uppsatsen ska vara ett självständigt arbete. Uppsatsens längd är max 5000 ord för ensamförfattare och max 5700 ord för 2- och 3- manslag.

Relaterade inlägg: