Vad är en CSR policy?

Vad är en CSR policy?

Vad är en CSR policy?

CSR står för Corporate Social Responsibility (företagens sociala ansvar). Tanken är att företag och marknadsaktörer frivilligt ska medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö. CSR omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

Vad är ett CSR företag?

Företags samhällsansvar (csr, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Vad är CSR och hållbart företagande?

EU-kommissionen definierar hållbart företagande i sin CSR-strategi som ”företagens ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället”, vilket är en definition som är modern, enkel och användbar.

Varför CSR arbete?

CSR-arbete kan öka konkurrenskraft och lönsamhet Bättre förutsättningar att stärka ditt företags varumärke. Bättre koll på kundernas attityd till ditt företag. Bättre koll på riskerna. Ökad möjlighet att attrahera, motivera och behålla medarbetare.

Vad är CSR teori?

CSR är ett begrepp som används för att beskriva företagens samhällsansvar. Begreppet omfattar ekonomiska, sociala, miljömässiga, etiska och legala aspekter, vilka samtliga måste samverka med varandra för att uppnå hållbarhet.

Vad menas med affärsetik?

Affärsetik handlar om hur du driver din business. Här ingår allt från antikorruption till ägandefrågor. Även ditt ansvar som företagare – företagets påverkan, etiskt uppförande, respekt för lagar och mänskliga rättigheter.

Vad är skillnaden mellan CSR och hållbar utveckling?

Ekonomisk hållbarhet ska inte ske på bekostnad av miljön och jordens resurser. Social hållbarhet handlar om företagens samhällsansvar, till exempel att ställa krav på drägliga arbetsförhållanden. CSR, corporate social responsibility, kan definieras som företags sociala ansvar.

Relaterade inlägg: