Hur minskar riskerna vid användning av lösningsmedel?

Hur minskar riskerna vid användning av lösningsmedel?

Hur minskar riskerna vid användning av lösningsmedel?

Först ska man försöka använda ett slutet system eller fjärrstyra arbetet. I andra hand ska man använda processventilation. Om detta inte är möjligt eller om exponeringen ändå inte blir tillräckligt låg ska man utföra arbetet skilt från annan personal och använda personlig skyddsutrustning.

Vad är ett lösningsmedel?

  • Ett lösningsmedel är ofta en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning. Även fasta ämnen kan vara ett lösningsmedel, till exempel metaller som bildar en legering.

Hur används organiska lösningsmedel?

  • Organiska lösningsmedel används inom bland annat kemisk industri, läkemedelsindustri, byggindustri, bilindustri och träindustri. De används för avfettning, i färg, lim, gummi och färgborttagning. Exponeringen för lösningsmedel kan ske via luftvägarna, via huden eller mag-tarmkanalen.

Vad är exponering av organiska lösningsmedel?

  • Organiska lösningsmedel är oftast fettlösande och tas upp i fettrik vävnad som till exempel nerv-vävnad. Effekter av exponeringen kan vara skador på perifera nervsystemet och centrala nervsystemet som trötthet, yrsel, illamående, irritation av ögon, hud och lungor. Höga koncentrationer kan leda till medvetslöshet och död.

Vad är viktiga protiska lösningsmedel?

  • Exempel på viktiga protiska lösningsmedel är: vatten, metanol, ättiksyra, svavelsyra och flytande ammoniak. Aprotiska lösningsmedel saknar vätebindningsdonatorer; de kan dock innehålla vätebindningsacceptorer. Polära aprotiska lösningsmedel gynnar S N 2 -reaktioner.

Relaterade inlägg: